logo

VCC: Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 1,839,300 CP

18-05-2021 15:51:00+07:00
18/05/2021 15:51 0
  •  

VCC: Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 1,839,300 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
- Mã chứng khoán: VCC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6,120,000 CP (tỷ lệ 51%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lại Đức Toàn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Trung
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 235,000 CP (tỷ lệ 1.96%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Xuân Đông
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Thị Kim Oanh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Văn Mạnh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,839,300 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,839,300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7,959,300 CP (tỷ lệ 66.33%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/05/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/05/2021.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang