VHL: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI (SSIAM)

04-05-2021 14:59:00+07:00
04/05/2021 14:59 0
  •  

VHL: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI (SSIAM)

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI (SSIAM)
- Mã chứng khoán: VHL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 3,000,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3,000,000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 23/02/2021.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang