XPH: Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

10-05-2021 09:59:00+07:00
10/05/2021 09:59 0
  •  

XPH: Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

.

Tài liệu đính kèm:
1.XPH_2021.5.10_6c88d0d_Dieu_le_to_chuc_va_hoat_dong_nam__2021_compressed_1.pdf
2.XPH_2021.5.10_7d92ae3_Quy_che_hoat_dong_cua_HDQT__2021.pdf
3.XPH_2021.5.10_87d2b29_Quy_che_hoat_dong_cua_Ban_kiem_soat__2021.pdf
4.XPH_2021.5.10_e376df5_Quy_che_noi_bo_ve_quan_tri_Cong_ty_nam__2021_compressed.pdf

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang