logo

DNP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

03-06-2021 17:09:00+07:00
03/06/2021 17:09 0
  •  

DNP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNP của CTCP Nhựa Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: TCPH Thông báo cụ thể tại Thư mời họp.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH Thông báo cụ thể tại Thư mời họp.
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên theo quy định, sẽ được thông báo trong thư mời ĐHĐCĐ.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang