Bóng đèn Điện Quang: Lợi nhuận ròng 6 tháng đầu năm tăng 94%

30-07-2021 14:18:45+07:00
30/07/2021 14:18 4
  •  

Bóng đèn Điện Quang: Lợi nhuận ròng 6 tháng đầu năm tăng 94% 

Giá vốn và chi phí tài chính giảm mạnh giúp lợi nhuận ròng 6 tháng đầu năm của CTCP Bóng đèn Điện Quang (HOSEDQC) tăng 94% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 10 tỷ đồng.

Riêng quý 2, doanh thu thuần của DQC giảm 15% so cùng kỳ, còn hơn 170 tỷ đồng. Dù vậy, lợi nhuận gộp vẫn tăng 18%, đạt gần 58 tỷ đồng, nhờ tỷ lệ giảm của giá vốn lớn hơn doanh thu. Do đó, biên lãi gộp tăng mạnh từ 24.4% lên 33.8%.

Theo giải trình của DQC, doanh thu giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát và lây lan mạnh từ ngày 27/04/2021 dẫn đến hoạt động sản xuất của Công ty bị ảnh hưởng và đình trệ. Hoạt động bán hàng cũng bị ảnh hưởng do nhiều thành phố bị phong tỏa, giãn cách theo chỉ thị 15, 16 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, do chi phí nguyên vật liệu tăng cao như linh kiện điện tử, các vật tư liên quan đến kim loại… và phát sinh chi phí phòng dịch Covid-19 khiến chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 26% so cùng kỳ, lên gần 21 tỷ đồng.

Mặt khác, doanh thu tài chính giảm mạnh 45% so cùng kỳ, còn gần 4 tỷ đồng, chủ yếu do lãi tiền gửi giảm.

Từ những nguyên nhân trên, dù lợi nhuận gộp tăng nhưng lãi ròng của DQC vẫn giảm 13% so cùng kỳ, còn gần 3 tỷ đồng.

Tổng kết 6 tháng đầu năm, DQC đạt hơn 10 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 94% so với cùng kỳ năm trước, dù doanh thu thuần giảm 9% so cùng kỳ, còn hơn 357 tỷ đồng. Nguyên nhân chính do giá vốn giảm mạnh hơn doanh thu và chi phí tài chính chủ yếu là lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá giảm đáng kể.

Năm 2021, DQC lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất đạt 1,000 tỷ đồng và lãi trước thuế 30 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này lần lượt tăng 6% và 34% so với thực hiện năm 2020.

So với kế hoạch đề ra, DQC mới thực hiện được 36% chỉ tiêu doanh thu và 40% mục tiêu lợi nhuận sau 6 tháng.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của DQC âm hơn 26 tỷ đồng, chủ yếu do Công ty tăng chi cho các khoản phải trả và hàng tồn kho.

Tính đến ngày 30/06/2021, tổng tài sản của DQC giảm 2% so với đầu năm, còn hơn 1,382 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn nằm ở các khoản phải thu ngắn hạn, chiếm 29% tổng tài sản, giảm 8% so với đầu năm, còn gần 407 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 31% so với đầu năm, còn hơn 78 tỷ đồng, do lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm gần 35 tỷ đồng.

Cuối kỳ, khoản phải trả người bán ngắn hạn chiếm 24% tổng nợ phải trả, giảm 19% so với đầu năm, còn hơn 107 tỷ đồng.

Dư nợ vay ngắn hạn tăng 16% so với đầu năm, lên gần 71 tỷ đồng, trong khi nợ vay dài hạn không đổi ở mức gần 50 tỷ đồng.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang