logo

Tổng bí thư: Chấn hưng, phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới

24-11-2021 13:14:34+07:00
24/11/2021 13:14 2

Tổng bí thư: Chấn hưng, phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh 4 giải pháp cần quyết liệt thực hiện để thực hiện mục tiêu chấn hưng, phát triển nền văn hóa Việt Nam.

Văn hóa chưa tương xứng với kinh tế, chính trị

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với các đại biểu dự hội nghị. Đậu Tiến Đạt

Sáng 24.11, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nhìn lại những thành tựu trên lĩnh vực xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là trong 35 năm đổi mới, chúng ta có quyền tự hào về những đóng góp to lớn của nền văn hoá vào sự nghiệp cứu quốc và kiến quốc.

Tuy nhiên, Tổng bí thư cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực văn hóa. Theo ông, hạn chế, yếu kém nổi bật, được nhắc lại nhiều lần lâu nay là văn hoá chưa được các cấp, các ngành nhận thức một cách sâu sắc và chưa được quan tâm một cách đầy đủ tương xứng với kinh tế và chính trị; chưa thật sự trở thành nguồn lực, động lực nội sinh của sự phát triển bền vững đất nước.

"Vai trò của văn hoá trong xây dựng con người chưa được xác định đúng tầm, còn có chiều hướng nặng về chức năng giải trí", Tổng bí thư nhấn mạnh.

Tổng bí thư chỉ rõ, việc phát triển các lĩnh vực văn hoá chưa đồng bộ, còn phiến diện, nặng về hình thức, chưa đi vào chiều sâu, thực chất. Thiếu những tác phẩm văn hoá, văn học, nghệ thuật lớn, tầm cỡ, phản ánh được tầm vóc của sự nghiệp đổi mới, có tác dụng tích cực đối với việc xây dựng đất nước, xây dựng con người. Môi trường văn hoá vẫn bị ô nhiễm bởi các tệ nạn xã hội, tham nhũng, tiêu cực. Sự chênh lệch về hưởng thụ văn hoá giữa các vùng, các miền còn lớn.

Cũng theo Tổng bí thư, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý văn hoá còn lúng túng, chậm trễ; đầu tư cho văn hoá chưa đúng mức, còn dàn trải, hiệu quả chưa cao…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Đậu Tiến Đạt

Cạnh đó, công tác giới thiệu, quảng bá văn hoá Việt Nam ra nước ngoài chưa mạnh; tiếp nhận tinh hoa văn hoá nhân loại còn hạn chế; chưa coi trọng đúng mức và có biện pháp tích cực để giữ gìn, bảo vệ và phát huy những giá trị văn hoá tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc; nhiều khi bắt chước nước ngoài một cách nhố nhăng, phản cảm, không có chọn lọc.

"Nói nặng ra là 'vô văn hoá', 'phản văn hoá", ông nhấn mạnh.

Theo Tổng bí thư, những yếu kém, bất cập nêu trên chậm được giải quyết mặc dù đã được nhắc đi, nhắc lại trong nhiều văn kiện, nghị quyết của Đảng.

"Sự yếu kém, khuyết điểm này đã gây hệ luỵ, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, đến xây dựng con người và môi trường văn hoá của chúng ta", Tổng bí thư nhấn mạnh.

Khắc phục tư tưởng "duy kinh tế"

Tổng bí thư cho rằng, yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng nước ta là phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là "nền tảng tinh thần", "động lực phát triển", và "soi đường cho quốc dân đi".

Hội nghị Văn hóa toàn quốc được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong cả nước. Đậu Tiến Đạt

Để chấn hưng và phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam theo phương hướng trên, Tổng bí thư đề nghị, tiếp tục nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hoá.

"Khắc phục tư tưởng "duy kinh tế", chỉ tập trung cho kinh tế mà ít quan tâm đến văn hoá. Phải quán triệt nghiêm túc quan điểm văn hoá phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội", Tổng bí thư nói.

Thứ hai, Tổng bí thư yêu cầu xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hoá tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển văn hoá Việt Nam trong giai đoạn mới; sớm khắc phục tình trạng chắp vá, tuỳ tiện trong bố trí cán bộ làm công tác văn hoá, ở cả trung ương và địa phương.

Ông nhấn mạnh, đặc biệt chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ làm công tác văn hoá, văn học, nghệ thuật.

"Đổi mới chính sách đãi ngộ, sử dụng đối với đội ngũ văn nghệ sĩ và những người làm công tác văn hoá. Tôn vinh tài năng và cống hiến của họ cho sự phát triển văn hoá nước nhà", Tổng bí thư nêu rõ.

Theo Tổng bí thư, bên cạnh việc tập trung nâng cao đời sống văn hoá ở cơ sở, cần phải chú trọng xây dựng và phát triển văn hoá đỉnh cao, phấn đấu có nhiều tài năng lớn ở các loại hình văn hoá, nghệ thuật, có những tác phẩm tầm cỡ, phản ánh được sâu sắc hiện thực đổi mới vĩ đại của đất nước, có ý nghĩa tích cực trong việc xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam hiện nay.

Phát triển "sức mạnh mềm" của văn hóa Việt Nam

Bên cạnh đó, Tổng bí thư cũng yêu cầu, quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể của các vùng, miền, của đồng bào các dân tộc, kết hợp với tiếp thu tinh hoa văn hoá của thời đại. Phát triển "sức mạnh mềm" của văn hoá Việt Nam, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia trong thời gian tới.

Thứ tư, Tổng bí thư yêu cầu, chú trọng xây dựng văn hoá ứng xử lành mạnh trong xã hội, phát huy những giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục của gia đình và xã hội; nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết; trọng tình nghĩa, trọng công lý và đạo lý xã hội.

Tổng bí thư tin tưởng, sau hội nghị, công tác văn hoá sẽ có bước chuyển biến, tiến bộ mới, ghi một dấu mốc mới trên con đường chấn hưng, phát triển nền văn hoá Việt Nam trong thời kỳ mới. Đậu Tiến Đạt

"Kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống tham ô, tham nhũng, tiêu cực; chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nguồn gốc của mọi sự tham nhũng, tiêu cực, hư hỏng ngay trong các ngành văn hoá, các cơ quan làm công tác văn hoá", Tổng bí thư nói.

Tổng bí thư nhấn mạnh, hội nghị là một dịp để nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn và toàn diện hơn về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của văn hoá trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong việc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

"Tôi tha thiết mong rằng, sau hội nghị này, công tác văn hoá của chúng ta sẽ có bước chuyển biến, tiến bộ mới, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa, ghi một dấu mốc mới trên con đường chấn hưng, phát triển nền văn hoá Việt Nam trong thời kỳ mới", Tổng bí thư nói.

Lê Hiệp

Thanh niên

Tin cùng chuyên mục

vietstock
Vĩ mô

Chủ tịch Phan Văn Mãi: Tăng trưởng kinh tế của TP.HCM thấp nhất 35 năm qua

4 giờ trước

Tốc độ phát triển kinh tế thành phố quý 3 giảm 24% so với cùng kỳ, kéo tăng trưởng cả năm xuống âm 6.78% - thấp nhất 35 năm qua, theo Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Tốc độ phát triển kinh tế thành phố quý 3 giảm 24% so với cùng kỳ, kéo tăng trưởng cả năm xuống âm...


vietstock
Vĩ mô

Bí thư TP.HCM đặt hàng giải pháp cho mục tiêu tăng trưởng 6-6,5%

07/12/2021 13:12

Bí thư Nguyễn Văn Nên nhận định chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 6-6,5% năm 2022 là rất cao. Ông đề nghị đại biểu HĐND dành thời gian quan tâm bàn từng giải pháp cụ thể, thiết thực.

Bí thư Nguyễn Văn Nên nhận định chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 6-6,5% năm 2022 là rất cao. Ông đề...


vietstock
Vĩ mô

Phục hồi nền kinh tế: Dư địa chính sách tiền tệ vẫn còn, lạm phát ở mức chấp nhận

07/12/2021 09:03

Đại dịch Covid-19 gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu, kể cả sinh mạng con người và những tổn thất kinh tế, xã hội hết sức lớn lao và hiện vẫn còn diễn biến phức tạp.

Đại dịch Covid-19 gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu, kể cả sinh mạng...

CPI 6.2 (0)


vietstock
Vĩ mô

Thủ tướng: Bối cảnh đặc biệt cần tầm nhìn, hành động, giải pháp đặc biệt

06/12/2021 16:00

Phát biểu tại Phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao về cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc thích ứng và phát triển của mỗi quốc gia dưới tác động của đại dịch COVID-19 trong kỷ nguyên số và toàn cầu hóa hiện nay là vấn đề lớn, vừa cấp bách, vừa lâu dài; trong bối cảnh đặc biệt, chúng ta cần có tầm nhìn, hành động và giải pháp đặc biệt, phù hợp, linh hoạt, tất cả vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

Phát biểu tại Phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao về cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Thủ tướng Phạm...


vietstock
Vĩ mô

Giảm thuế, phí xăng dầu là cách hiệu quả giúp phục hồi kinh tế

06/12/2021 15:10

Một số bài báo đã đề cập việc giá xăng dầu tăng cao ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế. Ngoài những ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng và ngành vận tải, còn những ảnh hưởng gián tiếp đến toàn bộ nền kinh tế của chu kỳ sản xuất sau khi hầu hết các ngành đều sử dụng đầu vào là vận tải và các sản phẩm khác đã tăng giá ở chu kỳ sản xuất trước trong quá trình hình thành giá bán đến người sử dụng cuối cùng.

Một số bài báo đã đề cập việc giá xăng dầu tăng cao ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế. Ngoài những...


vietstock
Vĩ mô

Lạm phát nhất thời hay dai dẳng đều chưa đáng ngại

06/12/2021 10:40

Lạm phát đang gia tăng ở nhiều quốc gia từ các nền kinh tế phát triển đến các thị trường mới nổi, nguyên nhân được kích hoạt bởi sự gián đoạn chuỗi cung ứng, nhu cầu cải thiện sau khi các nền kinh tế mở cửa trở lại và các gói kích thích kinh tế chưa từng có.

Lạm phát đang gia tăng ở nhiều quốc gia từ các nền kinh tế phát triển đến các thị trường mới nổi...


vietstock
Vĩ mô

Nói mãi lạm phát, lạm phát và lạm phát, sẽ tạo thành kỳ vọng lạm phát

06/12/2021 09:40

Vào tháng 10, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, Anh và khu vực đồng Euro lần lượt tăng 0,9%,  1,1%, và 0,7%. Nếu những thay đổi giá như thế vẫn duy trì trong 1 năm, lạm phát sẽ cực cao, trên 10%/năm, mức cao nhất trong gần 3 thập niên.

Vào tháng 10, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, Anh và khu vực đồng Euro lần lượt tăng 0,9%, ...

CPI 6.2 (0)


vietstock
Vĩ mô

Giải bài toán “tiền đâu” cho gói hỗ trợ phục hồi kinh tế

06/12/2021 09:28

Với dư địa điều hành chính sách tiền tệ vẫn còn, Ngân hàng Nhà nước sẽ có nhiều việc phải làm trong thời gian tới để hỗ trợ cho nền kinh tế...

Với dư địa điều hành chính sách tiền tệ vẫn còn, Ngân hàng Nhà nước sẽ có nhiều việc phải làm trong...

CPI 6.2 (0)


vietstock
Vĩ mô

Gói kích thích phục hồi kinh tế: Dư địa tài khóa vẫn còn nhưng không thể “chơi bài tất tay”

06/12/2021 09:12

Đây là nhận định của ông Vũ Sỹ Cường, Kinh tế trưởng Viện công nghệ và phát triển tài chính (Học viện Tài chính) tại “Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021: Phục hồi và Phát triển bền vững'' chiều 5/12…

Đây là nhận định của ông Vũ Sỹ Cường, Kinh tế trưởng Viện công nghệ và phát triển tài chính (Học...

LAI 24.4 (0)


vietstock
Vĩ mô

Chủ tịch Quốc hội: Trong bối cảnh đặc biệt, cần có các giải pháp đột phá

06/12/2021 08:36

Cần tập trung tăng tổng cung và cầu, ưu tiên nhiều hơn cho tổng cung, phối hợp linh hoạt chính sách tài khoá và tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, quy mô đủ lớn, diện bao phủ rộng hơn, liều lượng hợp lý, thời điểm phù hợp, lộ trình khoảng 2 năm 2022-2023 với các mục tiêu cụ thể, dễ dàng trong tổ chức thực hiện, bảo đảm tính khả thi, nhanh chóng và kịp thời.

Cần tập trung tăng tổng cung và cầu, ưu tiên nhiều hơn cho tổng cung, phối hợp linh hoạt chính sách...


×
vietstock logo
Về đầu trang