Cần Thơ: Nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư đối với Trung tâm đầu mối nông sản vùng ĐBSCL

05/12/2023 10:02
05-12-2023 10:02:00+07:00

Cần Thơ: Nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư đối với Trung tâm đầu mối nông sản vùng ĐBSCL

Thành phố Cần Thơ nằm ở vị trí trung tâm của vùng ĐBSCL, có vị trí chiến lược và vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của vùng. Do đó, trong thời gian qua, Trung ương đã dành nhiều sự quan tâm và đã ban hành nhiều văn bản với những chủ trương, chính sách nhằm phát triển Thành phố Cần Thơ thành một đô thị động lực, giữ vai trò dẫn dắt, lan tỏa sự phát triển cho toàn vùng. Theo đó, Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ là một trong những chính sách giúp phát huy vai trò điều phối hoạt động sản xuất, tiêu thụ và chế biến nông sản của vùng.

Định hướng phát triển Thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Với định hướng xây dựng và phát triển Cần Thơ thành thành phố trung tâm vùng, sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa không chỉ về kinh tế - xã hội mà cả về chính trị, quốc phòng, an ninh. Ngày 05/8/2020, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW về xây dựng và phát triển Thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định nguồn lực nội tại của Cần Thơ là chủ lực, nguồn lực Trung ương có vai trò hỗ trợ, thúc đẩy nhanh sự phát triển của Cần Thơ. Xây dựng và phát triển Cần Thơ phải trên cơ sở khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của thành phố, của vùng ĐBSCL, nhất là vai trò trung tâm vùng, vị trí cửa ngõ của vùng hạ lưu sông Mê Kông; cảng biển và cảng hàng không quốc tế; tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài nguyên đất và nước; di sản văn hoá, lịch sử đặc sắc, của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Phát triển nhanh và bền vững Thành phố Cần Thơ trên cơ sở phát triển công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ giá trị gia tăng cao, cung cấp đầu vào, đầu ra cho chuỗi giá trị hàng hoá và dịch vụ của toàn vùng; xác định công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản là mũi nhọn của ngành công nghiệp, Cần Thơ không chỉ là một cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, mà còn đóng vai trò kết nối nước ta với các nước thuộc Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng.

Để cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 11/01/ 2022 Quốc hội thông qua Nghị quyết số 45/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Cần Thơ, trong đó có thành lập Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại Cần Thơ với những chính sách kêu gọi thu hút đầu tư đối với Trung tâm cụ thể.

Nhiều chính sách ưu đãi đầu tư đối với Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL

Trên tinh thần khẩn trương, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45/2022/QH15, Thành phố đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Đề án Thành lập Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại Cần Thơ. Dự kiến, Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, một số nội dung, chính sách nổi bật để hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia các dự án tại Trung tâm như:

Thứ nhất, chính sách về thuế:

- Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư tại Trung tâm được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời gian 15 năm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo. Thời gian bắt đầu hưởng ưu đãi, điều kiện áp dụng ưu đãi thuế, thu nhập được hưởng ưu đãi quy định tại điểm này thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất; sau thời gian miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản, được miễn tiền thuê đất 15 năm và giảm 50% tiền thuê đất trong 07 năm tiếp theo.

Thứ hai, chính sách về đất đai. Thành phố đảm bảo khả năng cân đối quỹ đất để thực hiện Trung tâm sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản vùng ĐBSCL tại Cần Thơ, theo đó:

- Đối với Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân thành phố đã dự thảo phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2025 theo chỉ tiêu sử dụng đất đã được Thủ tướng chính phủ giao tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 về Phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025, trong đó có Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐSBCL tại Cần Thơ. Trên cơ sở chỉ tiêu sử dụng đất dự kiến phân bổ nêu trên, thành phố bố trí quỹ đất khoản 250 ha (giai đoạn 1) của Trung tâm để thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

- Uỷ ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ thực hiện thu hồi đất để thực hiện Trung tâm hiện theo quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai, cụ thể: khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung. Việc triển khai thực hiện dự án trong các giai đoạn tiếp theo sẽ thực hiện theo kết quả tổng kết Nghị quyết 45/2020/QH15.

Thứ ba, về nguồn vốn đầu tư. Dự kiến huy động 100% vốn đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước. Hiện nay chưa có quy định về suất đầu tư, tuy nhiên, qua khảo sát thị trường có thể tạm tính suất vốn đầu tư cụ thể như sau:

- Khu 1 (50ha): vốn đầu tư hạ tầng cho mỗi m2 dự kiến khoảng 4 triệu đồng (bao gồm chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư bình quân tạm tính 2 triệu đồng/m2 và chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng khoảng 2 triệu đồng/m2). Tương ứng vốn đầu tư khu 1 (50ha) khoảng 2.000 tỷ đồng.

- Khu 2 (200ha): vốn đầu tư hạ tầng cho mỗi m2 dự kiến khoảng 2,3 triệu đồng (bao gồm chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư bình quân tạm tính 0,3 triệu đồng/m2 và chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng khoảng 2 triệu đồng/m2). Tương ứng vốn đầu tư khu 2 (50ha) khoảng 4.600 tỷ đồng.

- Đối với đầu tư nhà xưởng, máy móc…, ước tính là 6 triệu đồng/m2 tính trên 60% diện tích đất trung tâm, là 9.000 tỷ đồng. Như vậy, tổng vốn đầu tư dự kiến của Trung tâm là 15.600 tỷ đồng.

Đến nay Thành phố Cần Thơ đã ghi nhận được ít nhất sự quan tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư của 03 nhà đầu tư liên quan đến Trung tâm này. Tuy nhiên việc thực hiện phương án đầu tư như thế nào của nhà đầu tư, đều phải tuân thủ các mục tiêu và định hướng chức năng nhiệm vụ cũng như vai trò của Trung tâm đặt ra, trên cơ sở phải đảm bảo được các tiêu chí chung đã ban hành.

Thứ tư, về thủ tục đầu tư. Nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư trong đó bao gồm các đề xuất về đầu tư hạ tầng và đầu tư các khu vực sản xuất, chế biến theo quy hoạch phân khu được duyệt... nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định trình UBND thành phố Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của tại Điều 32, Điều 33 của Luật Đầu tư. Việc đầu tư, quản lý, khai thác hạ tầng sẽ do nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện.

Thứ năm, về quy hoạch Trung tâm. Đối với quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000: Sau khi được Thủ tướng Chính phủ Quyết định thành lập Trung tâm, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ có trách nhiệm giao đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Trung tâm sẽ tiến hành lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 theo đúng quy hoạch của Luật Xây dựng. Đối với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500: Sau khi lựa chọn được nhà đầu tư, đơn vị được lựa chọn căn cứ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 để lập quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 xác định các khu chức năng, công trình cụ thể đặt tại Trung tâm theo quy định.

Thứ sáu, về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Trung tâm dành ưu tiên trước hết cho hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Vì tính chất đặc thù và tầm quan trọng của việc này, cùng với quy hoạch phát triển tổng thể Trung tâm, một đề án phát triển nguồn nhân lực cũng sẽ được thực hiện để chi tiết và cụ thể hóa các giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ Trung tâm cũng như vùng ĐBSCL.

Tóm lại, với những chính sách trên, đặc biệt là sự đồng bộ về các dịch vụ hỗ trợ trong trung tâm; chính sách về đất đai, ưu đãi về tiền thuê đất; miễn giảm thuế và thủ tục hải quan… sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư tham gia hoạt động, kinh doanh. Qua đó, góp phần đạt các mục tiêu mà Nghị quyết số 13-NQ/TW; Nghị quyết số 59-NQ/TW và Nghị quyết số 45/2022/QH15 đã đề ra.

Đinh Tấn Phong - Nghiên cứu viên; Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

FILI

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ 12 dự án trọng điểm

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu triển khai theo quy trình rút gọn và kiến nghị Trung ương bố trí vốn đối với dự án Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch, Tượng đài Thống Nhất...

Hà Nội ủng hộ chủ trương nghiên cứu thiết kế công trình Tháp tài chính 108 tầng

UBND thành phố Hà Nội tán thành và ủng hộ về chủ trương việc nghiên cứu thiết kế công trình Tháp tài chính cao 108 tầng thành tổ hợp công trình mang tầm cỡ quốc tế.

Chuỗi đồ uống tràn lan, ai đủ sức chạy đua với trend?

(KTSG Online) – Trong thị trường F&B với ngành trà sữa đồ uống năm 2023 có nhiều sản phẩm mới xuất hiện làm nên tiêu điểm theo mùa. Có những mặt hàng đã tạo thành...

Hãng tàu tùy tiện tăng phí

Các hãng tàu chỉ thông báo thay đổi mức phí trước 15 ngày mà không phải thông qua kiểm tra, giải trình các yếu tố cấu thành phí, phụ phí hay bất kỳ báo cáo, ràng...

Bình Dương: Hoàn thiện hệ thống giao thông trọng điểm để kết nối vùng

Nhiều dự án giao thông trọng điểm được tỉnh Bình Dương ưu tiên đầu tư xây dựng, để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh của tỉnh trong thời gian tới.

Phê duyệt đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1

UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định phê duyệt đề án chuyển đổi khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị. Dự kiến, đến cuối năm 2025, tỉnh sẽ hoàn thành...

Chỉ 1 tháng, Mỹ chi hơn 800 triệu USD mua một mặt hàng của Việt Nam

Chỉ trong vòng 1 tháng, Mỹ đã chi 821 triệu USD để mua một mặt hàng của Việt Nam, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước đó.

Việt Nam là điểm đến ưa thích và đầy hứa hẹn của các công ty đa quốc gia

Chuyên gia nhận định Việt Nam được coi là cơ sở sản xuất ngày càng phổ biến đối với các công ty đa quốc gia về công nghệ, xe hơi, điện tử, quần áo và dệt may.

Vận hành trực tuyến là lựa chọn tối ưu chi phí mùa đại hội cổ đông 2024

Trước mùa đại hội cổ đông, báo cáo của công ty chứng khoán MBS dự báo lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp niêm yết sẽ tăng 16.8% trong 2024. Nhiều doanh nghiệp tiến...

Đường dây 'cứu điện' cho miền Bắc: Báo cáo Chính phủ việc tạm sử dụng rừng

Do tính chất đặc thù của các tuyến đường dây lưới điện, đặc biệt là các tuyến đường dây truyền tải 500kV, Bộ NN-PTNT vừa gửi Chính phủ tờ trình dự thảo về việc tạm...


TIN CHÍNH
ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98