Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SBC 29.78 36.84 157% (7.3)
 • KSS 2.38 4.17 - 26.8
 • NBB 2.14 25.77 37% 15.4
 • KLF 29.31 48.94 60% 5.8
 • DGC 6.23 48.77 16% -
 • L62 0.47 0.53 32% 45.7
 • VHL 25.1 41.95 56% 4.9
 • TET 2.82 3.21 45% 22.3
 • VE9 3.77 4.65 42% 11.2
 • TCS (50.22) (47.92) - 2.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán