Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 4 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • LGC 204.39 214.29 1,274% 2.7
 • BIC 21.44 100.15 103% 11.2
 • NTL 15.16 36.95 52% 22.4
 • CLG 9.91 14.03 70% 9
 • NBB 0.03 34.58 49% 23.1
 • TYA 12.04 50.06 140% 6.4
 • VNF 20.53 46.07 162% 5
 • DZM 8.82 6.73 48% 4.8
 • SCR 8.36 26.54 63% 44.1
 • VDL 7.98 20.02 89% 13.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán