Chứng quyền


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 14/04/2021: Thị trường hạ nhiệt

13/04/2021 20:00

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 13/04/2021 với 47 mã giảm giá, 8 mã đứng giá và 34 mã tăng giá. Khối ngoại tiếp tục mua ròng với tổng mức mua ròng hơn 1.1 triệu đơn vị.

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 13/04/2021 với 47 mã giảm giá, 8 mã đứng giá...

STB 22.7 (-0.75) VIC 140.7 (8.7)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 13/04/2021: Tâm lý tích cực lan tỏa

12/04/2021 20:00

Thị trường chứng quyền giao dịch khởi sắc trong phiên ngày 12/04/2021 với 78 mã tăng giá, 2 mã đứng giá và 9 mã giảm giá. Khối ngoại mua ròng trở lại với tổng mức mua ròng hơn 3.1 triệu đơn vị.

Thị trường chứng quyền giao dịch khởi sắc trong phiên ngày 12/04/2021 với 78 mã tăng giá, 2 mã đứng...

HPG 50.1 (-1.1) STB 22.7 (-0.75) TCB 41.6 (-0.55)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền Tuần 12-16/04/2021: Tiếp tục giao dịch thận trọng?

11/04/2021 19:00

Thị trường chứng quyền giao dịch phân hóa trong phiên ngày 09/04/2021 với 42 mã tăng giá, 5 mã đứng giá và 42 mã giảm giá. Khối ngoại bán ròng với tổng mức bán ròng chỉ 95.5 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền giao dịch phân hóa trong phiên ngày 09/04/2021 với 42 mã tăng giá, 5 mã đứng...

FPT 80.7 (-1.4)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 09/04/2021: Tiếp tục điều chỉnh?

08/04/2021 20:00

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 08/04/2021 với 49 mã giảm giá, 11 mã đứng giá và 29 mã tăng giá. Khối ngoại mua ròng trở lại với tổng mức mua ròng hơn 447 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 08/04/2021 với 49 mã giảm giá, 11 mã đứng giá...

VHM 102.5 (0.7) VIC 140.7 (8.7)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 08/04/2021: Tiếp tục phân hóa?

07/04/2021 20:00

Thị trường chứng quyền tiếp tục giao dịch phân hóa trong phiên ngày 07/04/2021 với 42 mã tăng giá, 8 mã đứng giá và 45 mã giảm giá. Khối ngoại bán ròng trở lại với tổng mức bán ròng hơn 140 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền tiếp tục giao dịch phân hóa trong phiên ngày 07/04/2021 với 42 mã tăng giá...

KDH 31.45 (-0.65) MBB 31.1 (-0.55)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 07/04/2021: Thị trường hạ nhiệt

06/04/2021 20:00

Thị trường chứng quyền giao dịch phân hóa trong phiên ngày 06/04/2021 với 41 mã tăng giá, 8 mã đứng giá và 48 mã giảm giá. Khối ngoại tiếp tục mua ròng với tổng mức mua ròng hơn 2.6 triệu đơn vị.

Thị trường chứng quyền giao dịch phân hóa trong phiên ngày 06/04/2021 với 41 mã tăng giá, 8 mã đứng...

MBB 31.1 (-0.55) VIC 140.7 (8.7)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 06/04/2021: Giao dịch khả quan

05/04/2021 20:00

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 05/04/2021 với 65 mã tăng giá, 11 mã đứng giá và 21 mã giảm giá. Khối ngoại tiếp tục mua ròng với tổng mức mua ròng hơn 3.5 triệu đơn vị.

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 05/04/2021 với 65 mã tăng giá, 11 mã đứng giá...

VIC 140.7 (8.7) VRE 35.3 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền Tuần 05-09/04/2021: Tiếp tục khởi sắc?

04/04/2021 20:00

Thị trường chứng quyền duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 02/04/2021 với 79 mã tăng giá, 11 mã đứng giá và 7 mã giảm giá. Khối ngoại tiếp tục mua ròng với tổng mức mua ròng gần 3 triệu đơn vị.

Thị trường chứng quyền duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 02/04/2021 với 79 mã tăng giá...

STB 22.7 (-0.75) VNM 100 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 02/04/2021: Triển vọng tích cực

01/04/2021 20:00

Thị trường chứng quyền giao dịch khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 01/04/2021 với 93 mã tăng giá, 4 mã đứng giá và chỉ 5 mã giảm giá. Khối ngoại mua ròng với tổng mức mua ròng hơn 670 ngàn đơn vị.

Thị trường chứng quyền giao dịch khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 01/04/2021 với 93 mã tăng giá...

FPT 80.7 (-1.4) TCH 24.6 (-1.3) VIC 140.7 (8.7)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 01/04/2021: Khối ngoại tiếp tục mua ròng

31/03/2021 20:00

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 31/03/2021 với 54 mã tăng giá, 10 mã đứng giá và 38 mã giảm giá. Khối ngoại mua ròng với tổng mức mua ròng hơn 1 triệu đơn vị.

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 31/03/2021 với 54 mã tăng giá, 10 mã đứng giá...


Tin Chính

×
vietstock logo
Về đầu trang