Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Kiến nghị thu hồi gần 243 tỷ đồng tiền cổ tức

Tính đến tháng 9/2016, Thanh tra Bộ Tài Chính đã phát hiện sai phạm về tài chính với số tiền là 248 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi nộp NSNN hơn 247 tỷ đồng, bao gồm thu cổ tức 242.7 tỷ  đồng và thu thuế 4.4 tỷ đồng.

Các sai phạm chủ yếu là do các đơn vị chưa thực hiện nộp ngân sách cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước do địa phương đại diện chủ sở hữu theo đúng quy định; kê khai ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp chưa đúng quy định đối với hoạt động đầu tư mở rộng, kê khai thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phù hợp với tổng doanh thu năm, trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi chưa đúng tỷ nợ % theo thời gian nợ quá hạn dẫn đến kê khai và nộp thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cụ thể, đối chiếu với các quy định hiện hành, Thanh tra Bộ Tài chính qua kiểm tra tại một số Kho bạc Nhà nước địa phương đã phát hiện cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần có vốn nhà nước do địa phương đại diện chủ sở hữu đang được theo dõi trên tài khoản tạm thu hoặc tài khoản Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp của Sở Tài chính với số tiền là 242.6 tỷ đồng. Đến nay, các đơn vị đã xử lý nộp vào ngân sách nhà nước với số tiền 1.3 tỷ đồng. Số cổ tức còn lại chưa thực hiện nộp vào NSNN do kết luận thanh tra mới lưu hành trong quý 3/2016.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra hồ sơ tại các Cục Thuế, Thanh tra Bộ cũng đã phát hiện một số doanh nghiệp kê khai hưởng ưu đãi đối với hoạt động đầu tư mở rộng giai đoạn 2009 – 2013 chưa đúng với quy định nêu trên, dẫn đến kê khai và nộp thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền hơn 4 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp đã thực hiện trích lập dự phòng 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn dưới 2 năm là chưa đúng quy định, dẫn đến kê khai và nộp thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 337 triệu đồng.

Đối với các trường hợp kê khai thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp nêu trên, Thanh tra Bộ đã kiến nghị, giao Cục Thuế ban hành quyết định truy thu, xử lý vi phạm về thuế theo quy định hiện hành với số tiền hơn 4.4 tỷ đồng, đến nay, các đơn vị đã nộp đầy đủ số tiền thuế truy thu trên./.

Từ khóa: nộp NSNN, tiền cổ tức, thu hồi

Kiến nghị thu hồi gần 243 tỷ đồng tiền cổ tức

Tính đến tháng 9/2016, Thanh tra Bộ Tài Chính đã phát hiện sai phạm về tài chính với số tiền là 248 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi nộp NSNN hơn 247 tỷ đồng, bao gồm thu cổ tức 242.7 tỷ  đồng và thu thuế 4.4 tỷ đồng.

Các sai phạm chủ yếu là do các đơn vị chưa thực hiện nộp ngân sách cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước do địa phương đại diện chủ sở hữu theo đúng quy định; kê khai ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp chưa đúng quy định đối với hoạt động đầu tư mở rộng, kê khai thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phù hợp với tổng doanh thu năm, trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi chưa đúng tỷ nợ % theo thời gian nợ quá hạn dẫn đến kê khai và nộp thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cụ thể, đối chiếu với các quy định hiện hành, Thanh tra Bộ Tài chính qua kiểm tra tại một số Kho bạc Nhà nước địa phương đã phát hiện cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần có vốn nhà nước do địa phương đại diện chủ sở hữu đang được theo dõi trên tài khoản tạm thu hoặc tài khoản Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp của Sở Tài chính với số tiền là 242.6 tỷ đồng. Đến nay, các đơn vị đã xử lý nộp vào ngân sách nhà nước với số tiền 1.3 tỷ đồng. Số cổ tức còn lại chưa thực hiện nộp vào NSNN do kết luận thanh tra mới lưu hành trong quý 3/2016.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra hồ sơ tại các Cục Thuế, Thanh tra Bộ cũng đã phát hiện một số doanh nghiệp kê khai hưởng ưu đãi đối với hoạt động đầu tư mở rộng giai đoạn 2009 – 2013 chưa đúng với quy định nêu trên, dẫn đến kê khai và nộp thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền hơn 4 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp đã thực hiện trích lập dự phòng 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn dưới 2 năm là chưa đúng quy định, dẫn đến kê khai và nộp thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 337 triệu đồng.

Đối với các trường hợp kê khai thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp nêu trên, Thanh tra Bộ đã kiến nghị, giao Cục Thuế ban hành quyết định truy thu, xử lý vi phạm về thuế theo quy định hiện hành với số tiền hơn 4.4 tỷ đồng, đến nay, các đơn vị đã nộp đầy đủ số tiền thuế truy thu trên./.

Thảo luận

Đăng nhập x



Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán