Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

TOP: Ban lãnh đạo sẽ nhận chuyển nhượng 1.3 triệu cp từ người thân Chủ tịch HĐQT?

Từ 13/10 đến 11/11/2016, Ban lãnh đạo của CTCP Phân phối Top One (UPCoM: TOP) đăng ký mua vào tổng cộng 1.3 triệu cp, bằng với số lượng cổ phiếu TOP mà người thân Chủ tịch HĐQT Đinh Văn Tạo đăng ký bán ra trong cùng khoảng thời gian.

* Nghi vấn “ve sầu thoát xác” tại TOP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Văn Tạo

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

- Mã chứng khoán: TOP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 400,000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tài chính

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/10/2016

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/11/2016.


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Kim Thành

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng

- Mã chứng khoán: TOP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 400,000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tài chính

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/10/2016

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/11/2016.

 

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Hồng Quang

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc

- Mã chứng khoán: TOP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 24,000 CP (tỷ lệ 0.62%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500,000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tài chính

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/10/2016

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/11/2016.

 

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Tuyết Lan

- Mã chứng khoán: TOP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,168,400 CP (tỷ lệ 4.61%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đinh Văn Tạo

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2,600,000 CP (tỷ lệ 10.26%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 758,400 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/10/2016

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/11/2016.

 

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thị Hóa

- Mã chứng khoán: TOP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 884,000 CP (tỷ lệ 3.49%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đinh Văn Tạo

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Mẹ

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2,600,000 CP (tỷ lệ 10.26%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 544,000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/10/2016

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/11/2016.

Từ khóa: TOP, Ban lãnh đạo, người thân Chủ tịch HĐQT

TOP: Ban lãnh đạo sẽ nhận chuyển nhượng 1.3 triệu cp từ người thân Chủ tịch HĐQT?

Từ 13/10 đến 11/11/2016, Ban lãnh đạo của CTCP Phân phối Top One (UPCoM: TOP) đăng ký mua vào tổng cộng 1.3 triệu cp, bằng với số lượng cổ phiếu TOP mà người thân Chủ tịch HĐQT Đinh Văn Tạo đăng ký bán ra trong cùng khoảng thời gian.

* Nghi vấn “ve sầu thoát xác” tại TOP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Văn Tạo

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

- Mã chứng khoán: TOP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 400,000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tài chính

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/10/2016

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/11/2016.


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Kim Thành

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng

- Mã chứng khoán: TOP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 400,000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tài chính

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/10/2016

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/11/2016.

 

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Hồng Quang

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc

- Mã chứng khoán: TOP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 24,000 CP (tỷ lệ 0.62%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500,000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tài chính

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/10/2016

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/11/2016.

 

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Tuyết Lan

- Mã chứng khoán: TOP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,168,400 CP (tỷ lệ 4.61%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đinh Văn Tạo

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2,600,000 CP (tỷ lệ 10.26%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 758,400 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/10/2016

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/11/2016.

 

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thị Hóa

- Mã chứng khoán: TOP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 884,000 CP (tỷ lệ 3.49%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đinh Văn Tạo

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Mẹ

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2,600,000 CP (tỷ lệ 10.26%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 544,000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/10/2016

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/11/2016.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu28/07 15:01

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • DLG 4.6 +0.09 +2.00% 10,377,140
 • OGC 2.3 -0.12 -5.00% 9,180,510
 • HAI 14.2 +0.90 +6.79% 8,154,230
 • MBB 23.5 +1.30 +5.86% 6,617,260
 • FLC 7.4 +0.01 +0.14% 5,899,000

VS - Index28/07 15:01

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán