Phương Châu

Cuộc đời đầy bất ngờ với những khúc quanh và ngã rẽ!!!

Sản phẩm Covered Warrant: Nhà tạo lập thị trường sẽ làm gì?

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố dự thảo các quy chế về sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant) lấy ý kiến thành viên thị trường. Trong đó, đáng chú ý là quy chế về hoạt động tạo lập thị trường của tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm tại HOSE.

* Quý 1/2017 sẽ có sản phẩm Covered Warrant cho NĐT giao dịch?

HOSE công bố Dự thảo các quy chế về sản phẩm chứng quyền có bảo đảm

Tổ chức phát hành chứng quyền ở đây là công ty chứng khoán đáp ứng điều kiện về việc được phát hành chứng quyền. Theo đó, tổ chức phát hành chứng quyền có trách nhiệm thực hiện hoạt động tạo lập thị trường theo quy định tại Điều 11 Thông tư 107/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính. Giao dịch tạo lập thị trường thực hiện trên tài khoản tự doanh của tổ chức phát hành và được quản lý tách biệt theo mã nhận diện lệnh do HOSE cung cấp.

Về quyền của nhà tạo lập thị trường, bao gồm được mở tài khoản tạo lập thị trường để thực hiện các giao dịch chứng quyền với nhà đầu tư nhằm tạo thanh khoản cho chứng quyền đã phát hành; được đặt lệnh giao dịch chứng quyền trên tài khoản tạo lập thị trường với mức giá do tổ chức tạo lập thị trường tự xác định, đảm bảo nằm trong biên độ dao động giá cho phép theo quy định tại Quy chế hướng dẫn giao dịch của HOSE.

Quan trọng hơn, về nghĩa vụ của nhà tạo lập thị trường, sau khi kết thúc đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa năm (05) phút phải tham gia đặt lệnh khi một trong các sự việc sau xảy ra và tồn tại quá năm (05) phút:

 • Chỉ có lệnh bên mua hoặc bên bán chứng quyền.
 • Không có lệnh bên mua và bên bán chứng quyền.
 • Chênh lệch giữa giá chào mua cao nhất và giá chào bán thấp nhất lớn hơn 10 bước giá.

Khi tham gia đặt lệnh theo quy định, tổ chức tạo lập thị trường phải tuân thủ:

 • Khối lượng mỗi lệnh tối thiểu là 100 chứng quyền.
 • Đưa ra chào giá ít nhất năm (05) phút một (01) lần.
 • Chênh lệch giữa giá chào mua cao nhất và giá chào bán thấp nhất phải nhỏ hơn 10 bước giá.
 • Trường hợp không có lệnh mua và lệnh bán chứng quyền, tổ chức tạo lập thị trường phải đặt cả lệnh mua và lệnh bán.
 • Thời gian tồn tại của lệnh trên hệ thống giao dịch tối thiểu là một (01) phút.

Trong các trường hợp sau, tổ chức phát hành không phải thực hiện hoạt động tạo lập thị trường:

 • Năm (05) phút đầu sau khi kết thúc đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở của thị trường.
 • Tài sản cơ sở của chứng quyền bị tạm ngừng giao dịch.
 • Số lượng chứng quyền trên tài khoản tạo lập thị trường không đáp ứng số lượng tối thiểu theo quy định tại khoản 4a Điều 5 cho lệnh bán, tổ chức tạo lập thị trường chỉ có thể cung cấp lệnh mua.
 • Khi chưa có chứng quyền nào được lưu hành (trường hợp tổ chức phát hành chưa bán được chứng quyền nào cho nhà đầu tư).
 • Giá chứng quyền tăng giá kịch trần (dư mua trần), tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh bán hoặc giá chứng quyền giảm giá kịch sàn (dư bán sàn), tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh mua.
 • Giá chứng khoán cơ sở tăng giá kịch trần (dư mua trần), tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh bán đối với chứng quyền mua và được miễn đặt lệnh mua (bid) đối với chứng quyền bán.
 • Giá chứng khoán cơ sở giảm giá kịch sàn (dư bán sàn), tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh mua (bid) đối với chứng quyền mua và được miễn đặt lệnh bán (ask) đối với chứng quyền bán.
 • Chứng quyền đang ở trạng thái có lãi từ 30% trở lên (tức chứng quyền mua đang có giá chứng khoán cơ sở cao hơn 30% so với giá thực hiện hoặc chứng quyền bán đang có giá chứng khoán cơ sở thấp hơn 30% so với giá thực hiện), tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh bán (ask).
 • Khi xảy ra các sự kiện bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh.
 • Các trường hợp khác được HOSE áp dụng sau khi có ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tổ chức phát hành thực hiện hoạt động tạo lập thị trường phải thực hiện báo cáo, công bố thông tin định kỳ cho HOSE trước ngày làm việc thứ năm (05) của tháng tiếp theo, báo cáo theo yêu cầu trong trường hợp cần thiết hay HOSE có quyền yêu cầu tổ chức phát hành báo cáo bằng văn bản, trong đó nêu rõ nội dung và thời hạn báo cáo.

Ngoài ra, theo quy chế niêm yết Covered Warrant tại HOSE, thì các thủ tục quy trình niêm yết, thay đổi, niêm yết, ngừng, hủy niêm yết Covered Warrant đều được thực hiện trong thời gian từ 2 đến 5 ngày làm việc. Cụ thể, tổ chức phát hành đã được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cho Sở GDCK. Sở GDCK sẽ yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ nếu cần thiết.

Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng quyền cho tổ chức phát hành và hồ sơ đăng ký niêm yết đã đầy đủ, hợp lệ, Sở GDCK ra Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền. Trường hợp từ chối, Sở GDCK trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao dịch chứng khoán ra quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền, chứng quyền được chính thức giao dịch trên hệ thống.

Các ý kiến góp ý gửi về HOSE trước ngày 5/12/2016./.

Từ khóa: sản phẩm Covered Warrant, HOSE, nhà tạo lập thị trường, công ty chứng khoán, đặt lệnh, chứng quyền, giá mua, giá bán

 Bài viết cùng chủ đề (73) : Chứng khoán phái sinh 

Sản phẩm Covered Warrant: Nhà tạo lập thị trường sẽ làm gì?

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố dự thảo các quy chế về sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant) lấy ý kiến thành viên thị trường. Trong đó, đáng chú ý là quy chế về hoạt động tạo lập thị trường của tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm tại HOSE.

* Quý 1/2017 sẽ có sản phẩm Covered Warrant cho NĐT giao dịch?

HOSE công bố Dự thảo các quy chế về sản phẩm chứng quyền có bảo đảm

Tổ chức phát hành chứng quyền ở đây là công ty chứng khoán đáp ứng điều kiện về việc được phát hành chứng quyền. Theo đó, tổ chức phát hành chứng quyền có trách nhiệm thực hiện hoạt động tạo lập thị trường theo quy định tại Điều 11 Thông tư 107/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính. Giao dịch tạo lập thị trường thực hiện trên tài khoản tự doanh của tổ chức phát hành và được quản lý tách biệt theo mã nhận diện lệnh do HOSE cung cấp.

Về quyền của nhà tạo lập thị trường, bao gồm được mở tài khoản tạo lập thị trường để thực hiện các giao dịch chứng quyền với nhà đầu tư nhằm tạo thanh khoản cho chứng quyền đã phát hành; được đặt lệnh giao dịch chứng quyền trên tài khoản tạo lập thị trường với mức giá do tổ chức tạo lập thị trường tự xác định, đảm bảo nằm trong biên độ dao động giá cho phép theo quy định tại Quy chế hướng dẫn giao dịch của HOSE.

Quan trọng hơn, về nghĩa vụ của nhà tạo lập thị trường, sau khi kết thúc đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa năm (05) phút phải tham gia đặt lệnh khi một trong các sự việc sau xảy ra và tồn tại quá năm (05) phút:

 • Chỉ có lệnh bên mua hoặc bên bán chứng quyền.
 • Không có lệnh bên mua và bên bán chứng quyền.
 • Chênh lệch giữa giá chào mua cao nhất và giá chào bán thấp nhất lớn hơn 10 bước giá.

Khi tham gia đặt lệnh theo quy định, tổ chức tạo lập thị trường phải tuân thủ:

 • Khối lượng mỗi lệnh tối thiểu là 100 chứng quyền.
 • Đưa ra chào giá ít nhất năm (05) phút một (01) lần.
 • Chênh lệch giữa giá chào mua cao nhất và giá chào bán thấp nhất phải nhỏ hơn 10 bước giá.
 • Trường hợp không có lệnh mua và lệnh bán chứng quyền, tổ chức tạo lập thị trường phải đặt cả lệnh mua và lệnh bán.
 • Thời gian tồn tại của lệnh trên hệ thống giao dịch tối thiểu là một (01) phút.

Trong các trường hợp sau, tổ chức phát hành không phải thực hiện hoạt động tạo lập thị trường:

 • Năm (05) phút đầu sau khi kết thúc đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở của thị trường.
 • Tài sản cơ sở của chứng quyền bị tạm ngừng giao dịch.
 • Số lượng chứng quyền trên tài khoản tạo lập thị trường không đáp ứng số lượng tối thiểu theo quy định tại khoản 4a Điều 5 cho lệnh bán, tổ chức tạo lập thị trường chỉ có thể cung cấp lệnh mua.
 • Khi chưa có chứng quyền nào được lưu hành (trường hợp tổ chức phát hành chưa bán được chứng quyền nào cho nhà đầu tư).
 • Giá chứng quyền tăng giá kịch trần (dư mua trần), tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh bán hoặc giá chứng quyền giảm giá kịch sàn (dư bán sàn), tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh mua.
 • Giá chứng khoán cơ sở tăng giá kịch trần (dư mua trần), tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh bán đối với chứng quyền mua và được miễn đặt lệnh mua (bid) đối với chứng quyền bán.
 • Giá chứng khoán cơ sở giảm giá kịch sàn (dư bán sàn), tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh mua (bid) đối với chứng quyền mua và được miễn đặt lệnh bán (ask) đối với chứng quyền bán.
 • Chứng quyền đang ở trạng thái có lãi từ 30% trở lên (tức chứng quyền mua đang có giá chứng khoán cơ sở cao hơn 30% so với giá thực hiện hoặc chứng quyền bán đang có giá chứng khoán cơ sở thấp hơn 30% so với giá thực hiện), tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh bán (ask).
 • Khi xảy ra các sự kiện bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh.
 • Các trường hợp khác được HOSE áp dụng sau khi có ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tổ chức phát hành thực hiện hoạt động tạo lập thị trường phải thực hiện báo cáo, công bố thông tin định kỳ cho HOSE trước ngày làm việc thứ năm (05) của tháng tiếp theo, báo cáo theo yêu cầu trong trường hợp cần thiết hay HOSE có quyền yêu cầu tổ chức phát hành báo cáo bằng văn bản, trong đó nêu rõ nội dung và thời hạn báo cáo.

Ngoài ra, theo quy chế niêm yết Covered Warrant tại HOSE, thì các thủ tục quy trình niêm yết, thay đổi, niêm yết, ngừng, hủy niêm yết Covered Warrant đều được thực hiện trong thời gian từ 2 đến 5 ngày làm việc. Cụ thể, tổ chức phát hành đã được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cho Sở GDCK. Sở GDCK sẽ yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ nếu cần thiết.

Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng quyền cho tổ chức phát hành và hồ sơ đăng ký niêm yết đã đầy đủ, hợp lệ, Sở GDCK ra Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền. Trường hợp từ chối, Sở GDCK trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao dịch chứng khoán ra quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền, chứng quyền được chính thức giao dịch trên hệ thống.

Các ý kiến góp ý gửi về HOSE trước ngày 5/12/2016./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu28/07 15:01

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • DLG 4.6 +0.09 +2.00% 10,377,140
 • OGC 2.3 -0.12 -5.00% 9,180,510
 • HAI 14.2 +0.90 +6.79% 8,154,230
 • MBB 23.5 +1.30 +5.86% 6,617,260
 • FLC 7.4 +0.01 +0.14% 5,899,000

VS - Index28/07 15:01

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán