KMR chuyển đổi cổ phiếu KMF theo tỷ lệ 1.35:1

03-12-2009 17:44:21+07:00
03/12/2009 17:44 0
  •  

KMR chuyển đổi cổ phiếu KMF theo tỷ lệ 1.35:1

CTCP Mirae (HOSE: KMR) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện sáp nhập với CTCP Mirae Fiber (HNX: KMF).

Điều 1: Thông qua tỷ lệ chuyển đổi trong phạm vi ủy quyền của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để thực hiện sáp nhập vào CTCP Mirae Fiber (HNX: KMF).

- Cứ 1.35 cp phát hành thêm của KMR sẽ đổi lấy 1 cổ phiếu của KMF

- Đối với cổ phiếu lẻ không đủ chuyển thành 1 cổ phiếu KMR, công ty sẽ mua lại số cổ phiếu lẻ đó để làm cổ phiếu quỹ bằng tiền mặt với giá bằng mệnh giá cổ phiếu

- Tổng số lượng cổ phiếu của công ty sẽ được phát hành thêm để chuyển đổi từ cổ phiếu của KMF thành cổ phiếu KMR là 14,017,123 cổ phiếu.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc điều hành triển khai việc mời, đàm phán và quyết định các vấn đề liên quan đến công tác sáp nhập với KMR, thay mặt công ty giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện sáp nhập với các bên liên quan.

Điều 3: Giao cho Giám đốc điều hành thay mặt công ty triển khai thực hiện hợp đồng sáp nhập, kiểm kê, bàn giao, chuyển giao toàn bộ tài sản thuộc công ty KMF, các hợp đồng đang thực hiện, công nợ của công ty KMF và KMR và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh khi thực hiện hợp đồng sáp nhập cho đến khi hoàn tất sáp nhập.

Điều 4: Giao cho Giám đốc điều hành công ty triển khai thực hiện hợp đồng Tư vấn sáp nhập với CTCP Chứng khoán Bản Việt.

Điều 5: Các thành viên HĐQT công ty, Ban giám đốc, kế toán trưởng và các phòng ban có liên quan của KMF chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

hose

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang