logo

Hunex: Cổ đông nội bộ đã mua 10,120 cp

13-12-2011 14:03:00+07:00
13/12/2011 14:03 0
  •  

Hunex: Cổ đông nội bộ đã mua 10,120 cp

Hai Phó tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Hữu Nghị Đà Nẵng (Hunex) đã mua tổng cộng 10,120 cổ phiếu.

1.  Tên người thực hiện giao dịch: Bùi Phước Mỹ

2.  Số CMND: 201309623

3.  Điện thoại: 0914.022.555

4. Chức vụ  hiện nay: Phó Tổng Giám đốc

5. Mã chứng khoán giao dịch: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Hữu Nghị Đà Nẵng

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,300 cổ phiếu; chiếm tỷ lệ: 0.03%

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: 6,000 cổ phiếu

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sẽ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7,300 cổ phiếu; chiếm tỷ lệ: 0.18%

9.  Mục đích thực hiện giao dịch: Nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu

10. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 1/6/2011 đến ngày 30/11/2011

HUNEX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ông Trần Ngọc Anh, Phó Tổng Giám đốc) ( 13/12/2011)

1.      Tên người thực hiện giao dịch: Trần Ngọc Anh

2.      Số CMND: 200186832

3.      Điện thoại: 0913.402.157

4.      Chức vụ  hiện nay: Phó Tổng Giám đốc

5.      Mã chứng khoán giao dịch: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Hữu Nghị Đà Nẵng

6.      Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10,000 cổ phiếu; chiếm tỷ lệ: 0.25%

7.      Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: 2,400 cổ phiếu

8.      Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sẽ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12,400 cổ phiếu; chiếm tỷ lệ: 0.31%

9.      Mục đích thực hiện giao dịch: Nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu

10. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 1/6/2011 đến ngày 30/11/2011.

1.      Tên người thực hiện giao dịch: Hồ Minh Tùng

2.      Số CMND: 200129057

3.      Điện thoại: 0913.404.072

4.      Chức vụ  hiện nay: Kế toán trưởng

5.      Mã chứng khoán giao dịch: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Hữu Nghị Đà Nẵng

6.      Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9,000 cổ phiếu; chiếm tỷ lệ: 0.23%

7.      Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: 1,720 cổ phiếu

8.      Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sẽ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10,720 cổ phiếu; chiếm tỷ lệ: 0.27%

9.      Mục đích thực hiện giao dịch: Nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu

10. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 1/6/2011 đến ngày 30/11/2011.

SSC

×
vietstock logo
Về đầu trang