MAFPF1: Hủy niêm yết

04-08-2014 09:18:55+07:00
04/08/2014 09:18 0
  •  

MAFPF1: Hủy niêm yết

Ngày 01/08/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 766 /TB-SGDHCM về việc hủy niêm yết đối với chứng chỉ quỹ như sau:

-             Công ty quản lý quỹ            : Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam

-             Tên Qũy                            : Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife

-             Địa chỉ trụ sở chính            : Lầu 4. Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7. TP.HCM

-             Điện thoại: 08 54166777      Fax:   08 54160761

-             Mã chứng khoán                : MAFPF1  

-             Loại chứng khoán               : Chứng chỉ quỹ đại chúng dạng đóng

-             Mệnh giá                           : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

-             Số lượng chứng chỉ quỹ bị hủy niêm yết: 21.409.530 chứng chỉ quỹ

-            Tổng giá trị niêm yết bị hủy (theo mệnh giá): 214.095.300.000 đồng

        Hủy niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số  291/QĐ-SGDHCM ngày 01/08/2014.

-             Lý do hủy niêm yết: Quỹ giải thể do hết thời gian hoạt động vào ngày 05/10/2014 (theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán).

-             Ngày giao dịch cuối cùng                            : 20/08/2014.

-             Ngày hủy niêm yết có hiệu lực                    : 21/08/2014.

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang