Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Bến xe - Bến tàu Quảng Ninh

07-03-2016 11:08:17+07:00
07/03/2016 11:08 0
  •  

Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Bến xe - Bến tàu Quảng Ninh

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Bến xe - Bến tàu Quảng Ninh
- Địa chỉ: Số 354 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Ngành nghề kinh doanh: Quản lý, khai thác bến xe khách, cảng tàu khách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 26,028,250,000 đồng (Hai mươi sáu tỷ không trăm hai mươi tám triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 10,000 đồng/cổ phần
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1,685,925 cổ phần
- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1,685,925 cổ phần
Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ ngày 03/03/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 23/03/2016 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/03/2016
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
- Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 30/03/2016
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 31/03/2016 đến 16 giờ ngày 09/04/2016
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 01/04/2016 đến ngày 06/04/2016

Tài liệu đính kèm:
2. QD phe duyet PA CPH_CT Ben xe ben tau QN.PDF
3. Du thao Dieu le cong ty_CT Ben xe ben tau QN.pdf
4. Ban cong bo thong tin_CT Ben xe ben tau QN.PDF
5. BCTC kiem toan 2012_CT Ben xe ben tau QN.PDF
6. BCTC kiem toan 2013_CT Ben xe ben tau QN.PDF
7. BCTC kiem toan 2014_CT Ben xe ben tau QN.PDF
8. Bao cao tai chinh quy III.2015_CT Ben xe ben tau QN.PDF
Don dang ky dau gia.zip
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
1. Quy che dau gia_CT Ben xe ben tau QN.doc

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang