REE dự kiến cổ tức 2019 không thấp hơn 16%

15-03-2019 11:26:07+07:00
15/03/2019 11:26 1
  •  

REE dự kiến cổ tức 2019 không thấp hơn 16%

Theo dự kiến, CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 vào ngày 29/03/2019. Một trong những nội dung HĐQT trình các cổ đông thông qua là tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 và dự kiến cổ tức năm 2019.

Trong năm 2018, REE dẫn đầu lợi nhuận toàn ngành xây dựng niêm yết với kết quả gần 1,784 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2017.

Với kết quả trên, HĐQT đề xuất cổ tức năm 2018 bằng tiền 18% trên vốn điều lệ, tương đương hơn 558 tỷ đồng, dự kiến chi trả vào ngày 05/04/2019. Lợi nhuận năm 2018 còn lại sau khi phân phối gần 1,226 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cổ tức năm 2019 không thấp hơn 16% trên vốn điều lệ.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018. Đvt: Đồng
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019

Nguyên Ngọc

FILI

Nguồn tài liệu:

20190314_20190314 - REE - Tai lieu DHDCDTN nam TC 2018.PDF

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang