HDBank: Dự kiến chia cổ tức 2018 tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu

14-04-2019 15:14:01+07:00
14/04/2019 15:14 3
  •  

HDBank: Dự kiến chia cổ tức 2018 tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank, HOSE: HDB) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ 2019, theo đó HDBank sẽ phát hành 20% cổ phiếu thưởng cho cổ đông, chia cổ tức với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu và chưa công bố cụ thể kế hoạch kinh doanh 2019.

Theo tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2018, HDBank sẽ trình ĐHĐCĐ chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% trên nguồn lợi nhuận còn lại sau khi trích đầy đủ các quỹ theo quy định để tăng vốn điều lệ.

Năm 2018, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của HDBank đạt gần 3,202 tỷ đồng, lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ là hơn 2,369 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận có thể được chia cổ tức trong năm là hơn 2,586 tỷ đồng.

Ngoài ra, HDBank cũng dự kiến phát hành 20% cố phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tích lũy trong báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán để tăng vốn điều lệ. Tính đến 31/12/2018, thặng dư vốn cổ phần của HDBank đạt hơn 2,042 tỷ đồng.

Phần lợi nhuận giữ lại sau khi đã chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 để tăng vốn điều lệ sẽ sử dụng vào mục đích bổ sung vốn cho hoạt động của HDBank.

Dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019, HDBank cũng sẽ trình ĐHĐCĐ mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của HĐQT, BKS năm 2019 là 16 tỷ đồng tính vào chi phí hoạt động của năm 2019.

Theo tài liệu, HDBank chưa công bố cụ thể về kế hoạch kinh doanh 2019.

Năm 2018, lợi nhuận trước và sau thuế của HDBank đạt lần lượt 4,005 tỷ đồng và 3,202 tỷ đồng, tăng gần 67% và gần 64% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến 31/12/ 2018, tổng tài sản HDBank đạt 216,057 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ tín dụng không bao gồm dư nợ trái phiếu VAMC đạt 129,624 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn huy động đạt 186,722 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Tỷ lệ ROA và ROE ghi nhận 1.6% và 20.3%. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay ở mức 1.5%.

Cát Lam

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang