×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

PVE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

17/04/2019 09:060

PVE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVE của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 : 1 (1cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 21/06/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 2. Hội trường PVGas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Tp.HCM
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
+ Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) và phương án phân chia và sử dụng lợi nhuận năm 2018;
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng năm 2019;
+ Báo cáo kiểm tra giám sát của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
          - Nội dung họp: + Báo cáo chi phí, thù lao năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao, chi phí HĐQT và BKS năm 2019;
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Tổng Công ty.

HNX

Về đầu trang