SD7: Công ty cổ phần thủy điện cao nguyên Sông Đà 7 - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc - đã mua 1,500,000 CP

28-08-2019 16:51:00+07:00
28/08/2019 16:51 0
  •  

SD7: Công ty cổ phần thủy điện cao nguyên Sông Đà 7 - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc - đã mua 1,500,000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần thủy điện cao nguyên Sông Đà 7
- Mã chứng khoán: SD7
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,000,000 CP (tỷ lệ 9.43%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Hữu Doanh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2,602,100 CP (tỷ lệ 24.55%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Quất Văn Quang
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Quang Hiệu
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Trưởng Ban kiểm soát
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,500,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,500,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,500,000 CP (tỷ lệ 23.58%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 23/08/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 23/08/2019.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang