TDH: Xin gia hạn thời gian nộp BCTC năm 2020

30/12/2019 13:300
  •  

TDH: Xin gia hạn thời gian nộp BCTC năm 2020

Ngày 27/12/2019, SGDCK TP.HCM nhận được 01 công văn ngày 25/12/2019 của CTCP Phát triển nhà Thủ Đức (Mã chứng khoán: TDH) về việc gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC cho các kỳ như sau:

STT

Thông tin công bố

Thời gian công bố theo Thông tư 155

Thời gian đề xuất gia hạn

Ghi chú

1

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không vượt quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính

Chậm nhất 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính

 

2

Báo cáo tài chính hàng Quý trong năm 2020

Chậm nhất 20 ngày kể từ ngày kết thúc Quý

Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc Quý

 

3

Báo cáo tài chính bán niên (soát xét) năm 2020

Chậm nhất 45 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm

Chậm nhất 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính

 

Lý do: Công ty có các công ty con và công ty liên kết hoạt động trong các lĩnh vực ngành nghề, địa điểm khác nhau. Trong đó, Thuduc House có 01 công ty con là Fideco (mã CK; FDC) đồng thời cũng là công ty niêm yết trên sàn HOSE và phải lập BCTC hợp nhất. Nên việc tập hợp số liệu phục vụ công tác lập báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất mất nhiều thời gian.

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thì UBCKNN sẽ xem xét việc gia hạn công bố thông tin của Công ty và Công ty phải thực hiện công bố thông tin khi có ý kiến của UBCKNN.

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang