ACS: NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU QUỸ CÔNG TY CP xÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2

08-01-2020 10:18:00+07:00
08/01/2020 10:18 0
  •  

ACS: NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU QUỸ CÔNG TY CP xÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2

.

Tài liệu đính kèm:
1.ACS_2020.1.8_bdc475c_CBTT_01.2020_BBKP_NQDHDCD_CHAO_BAN_CO_PHIEU_QUY_ACSC.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang