EPC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Dương

22/01/2020 11:370
  •  

EPC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Dương

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Dương
- Mã chứng khoán: EPC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,500,000 CP (tỷ lệ 15.98%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 513,700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,013,700 CP (tỷ lệ 21.45%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 20/01/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang