SD2: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Hồng Dương

20/01/2020 17:270
  •  

SD2: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Hồng Dương

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hồng Dương
- Mã chứng khoán: SD2
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 716,100 CP (tỷ lệ 4.96%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 7,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 723,100 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.01%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 13/01/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang