VRG: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt

09/01/2020 16:400
  •  

VRG: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VRG của CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/01/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
          - Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam – Số 12 Nguyễn An, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt 1 năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 21/01/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông (Công ty thanh toán cho cổ đông kể từ ngày 21/01/2020).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang