L35: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Gia Khánh

20/02/2020 08:490
  •  

L35: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Gia Khánh

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Gia Khánh
- Mã chứng khoán: L35
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 506,510 CP (tỷ lệ 15.51%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 120,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 386,510 CP (tỷ lệ 11.84%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Tiêu dùng cá nhân
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 14/02/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang