EPC: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 20/11/2018 đến ngày 31/12/2019

30-03-2020 16:17:00+07:00
30/03/2020 16:17 0
  •  

EPC: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 20/11/2018 đến ngày 31/12/2019

.

Tài liệu đính kèm:
1.EPC_2020.3.30_5061651_CV_vv_cong_bo_thong_tin_giai_trinh_lien_quan_den_BCTC_nam_2019.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang