GMX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. trả cổ tức bằng tiền mặt

24-04-2020 16:34:00+07:00
24/04/2020 16:34 0
  •  

GMX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GMX của CTCP Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 29/05/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân. Địa chỉ: Khu phố Suối Nhum - Phường Hắc Dịch - Thị Xã Phú Mỹ - Tỉnh BRVT
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
+ Kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
+ Phương án phân phối lợi nhuận 2019
+ Kế hoạch SXKD, kế hoạch PPLN, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020;
+ Thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020;
+ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
+ Các nội dung khác liên quan
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/05/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân – Khu phố Suối Nhum, Phường Hắc Dịch, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT vào các ngày làm việc trong tuần (trừ Thứ Bảy, CN và ngày lễ) bắt đầu từ ngày 28/05/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang