DP2: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

28-05-2020 15:28:00+07:00
28/05/2020 15:28 0
  •  

DP2: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

.

Tài liệu đính kèm:
1.DP2_2020.5.28_e501e11_Nghi_quyet_DP2.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang