HAT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

15-05-2020 08:29:00+07:00
15/05/2020 08:29 0
  •  

HAT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAT của CTCP Thương mại Bia Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trực tiếp lên Webiste Công ty và trong thư mời cổ đông tham dự họp đại hội
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trực tiếp lên Webiste Công ty và trong thư mời cổ đông tham dự họp đại hội
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang