LQN: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

04-05-2020 16:22:00+07:00
04/05/2020 16:22 0
  •  

LQN: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LQN của CTCP Licogi Quảng Ngãi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông dự họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông dự họp
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020;
+ Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm qua, phương hướng hoạt động trong năm tới;
+ Báo cáo tình hình hoạt động của BKS trong năm qua, phương hướng hoạt động trong năm tới;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định Pháp luật và điều lệ Công ty.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang