VTP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

08-05-2020 16:14:00+07:00
08/05/2020 16:14 0
  •  

VTP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTP của Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Tổng Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổng Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang