QNC: QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY NĂM 2020 (ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NGÀY 31/5/2020)

02-06-2020 10:57:00+07:00
02/06/2020 10:57 0
  •  

QNC: QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY NĂM 2020 (ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NGÀY 31/5/2020)

.

Tài liệu đính kèm:
1.QNC_2020.6.2_9bd5259_QUY_CHE_QUAN_TRI_NOI_BO_QNC_NAM_2020_signed.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang