MML: Thông báo về việc Chi nhánh Công ty TNHH KPMG (đơn vị kiểm toán của Công ty) và Công ty ngày 31/12/2020 đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2020.

04-01-2021 09:13:00+07:00
04/01/2021 09:13 0
  •  

MML: Thông báo về việc Chi nhánh Công ty TNHH KPMG (đơn vị kiểm toán của Công ty) và Công ty ngày 31/12/2020 đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2020.

.

Tài liệu đính kèm:
1.MML_2021.1.4_797480b_201231_MML_Template_CBTT_VN_CBTT_Signed.pdf

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang