VGI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

23-03-2021 08:43:00+07:00
23/03/2021 08:43 2
  •  

VGI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGI của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Học viện Viettel, thôn 6. xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội
Thời gian và địa điểm nếu thay đổi sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật
          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
+ Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
          - Nội dung họp: + Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2021;
+ Tờ trình đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020;
+ Tờ trình đề xuất sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Tổng Công ty;
+ Tờ trình đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty;
+ Các vấn đề phát sinh khác của Tổng Công ty và các cổ đông có đủ điều kiện đề xuất theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang