Dịch vụ Lữ hành Saigontourist lỗ ròng 2020 hơn 87 tỷ đồng

26-05-2021 08:59:56+07:00
26/05/2021 08:59 0
  •  

Dịch vụ Lữ hành Saigontourist lỗ ròng 2020 hơn 87 tỷ đồng

Năm 2020, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist lỗ ròng hơn 87 tỷ đồng, trong khi năm 2019 có lãi gần 87 tỷ đồng.

Trong năm qua, doanh thu thuần của Saigontourist giảm 74% so với năm 2019, còn gần 1,312 tỷ đồng. Giá vốn dù đã giảm 72%, nhưng vẫn còn chiếm hơn 1,356 tỷ đồng khiến Công ty lỗ gộp về cung cấp dịch vụ hơn 44 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí, Saigontourist lỗ ròng hơn 87 tỷ đồng, trong khi năm trước Công ty có lãi ròng gần 87 tỷ đồng.

Tuy bị lỗ, nhưng Công ty có dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương hơn 56 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước chủ yếu là nhờ thu hồi được khoản phải thu hơn 233 tỷ đồng và thanh lý hàng tồn kho thu về được gần 87 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Saigontourist ở mức hơn 518 tỷ đồng, giảm 34% so với đầu năm.Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho lần lượt giảm 63% và 52%.

Nợ phải trả chủ yếu là nợ ngắn hạn, ở mức 468 tỷ đồng, giảm 22% so với đầu năm do người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm đến 50%, còn gần 108 tỷ đồng.

Công ty không có dư nợ ngắn hạn và dài hạn tại các tổ chức tín dụng.

Đáng chú ý, kiểm toán có đưa ý kiến ngoại trừ về đối với các khoản doanh thu, chi phí nội bộ của Công ty.

Cụ thể, theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21 về việc trình bày báo cáo tài chính, các khoản doanh thu, chi phí nội bộ cũng như các khoản phải thu nội bộ, phải trả nội bộ phải được loại trừ khi trình bày báo cáo tài chính.

Hiện nay báo cáo tài chính của Công ty được tổng hợp từ báo cáo tài chính của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc và hội sở theo nguyên tắc cộng ngang tất cả các khoản mục và chưa loại trừ cho các giao dịch nội bộ đã được ghi nhận trong khoản doanh thu và giá vốn cung cấp dịch vụ.

Do đó, việc này làm cho doanh thu và giá vốn trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tăng lên trong năm 2020 và năm 2019 lần lượt là 113.51 tỷ đồng và 455 tỷ đồng.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang