HOSE: Thông báo giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm - Chứng quyền CTCB2012

29-07-2021 16:38:00+07:00
29/07/2021 16:38 0
  •  

HOSE: Thông báo giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm - Chứng quyền CTCB2012

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố thông tin giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm như sau:

Tên tổ chức phát hành:                   CTCP Chứng khoán SSI

Mã Chứng quyền:                       CTCB2012

Tỷ lệ chuyển đổi:                        1:1

Giá thực hiện:                              22,000 đồng

Ngày giao dịch cuối cùng:         28/07/2021

Ngày đáo hạn:                             30/07/2021

Giá thanh toán chứng quyền:    49,710 đồng.

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang