VNA: Vương Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 50,000 CP

14-07-2021 15:09:00+07:00
14/07/2021 15:09 0
  •  

VNA: Vương Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 50,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vương Ngọc Sơn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VNA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 77,390 CP (tỷ lệ 0.39%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 27,390 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 50,000 CP
0,14%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 29/06/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 30/06/2021.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang