×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

HMH đề ra kế hoạch cho "trận chiến" cuối của niên độ

09/11/2018 16:420

HMH đề ra kế hoạch cho "trận chiến" cuối của niên độ

Ngày 8/11 vừa qua, CTCP Hải Minh đã họp HĐQT thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và đề ra kế hoạch cho 3 tháng còn lại cho năm tài chính 2018.

Về việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng đầu năm 2018: Tổng doanh thu ở mức 101.17 tỷ đồng đạt 83.1% so kế hoạch, tổng chi phí chiếm 92.95 tỷ đồng đạt mức 87.3% so kế hoạch, tổng lợi nhuận sau thế là 8.77 tỷ đồng đạt 60.2% so kế hoạch.

HĐQT đề ra kế hoạch thực hiện cho 3 tháng cuối năm với tổng doanh thu 39.33 tỷ đồng, tổng chi phí 31.72 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế là 6.15 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HMH đang xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 và sẽ trình HĐQT vào tháng 12 năm 2018.

Tài liệu đính kèm:
1.HMH_2018.11.9_9c2f2b8_NQ_05_HDQT_singed1.pdf

Phương Nguyễn

FILI

Về đầu trang