logo

Bac A Bank đặt kế hoạch lãi trước thuế 2020 giảm 25%, tăng vốn thêm 585 tỷ đồng

09-06-2020 17:18:37+07:00
09/06/2020 17:18 0
  •  

Bac A Bank đặt kế hoạch lãi trước thuế 2020 giảm 25%, tăng vốn thêm 585 tỷ đồng 

Năm 2020, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, UPCoM: BAB) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng, giảm 25% so với thực hiện năm 2019.

Bac A Bank đặt kế hoạch huy động vốn khách hàng đạt 89,830 tỷ đồng, tăng 9% và dư nợ cho vay khách hàng đạt 80,220 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu dưới 1.5%. Trích lập 340 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng.

Ngoài các chỉ tiêu trên, Bac A Bank hướng đến mục tiêu tổng tài sản đạt 115,530 tỷ đồng, tăng 7% và vốn điều lệ là 7,085 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2019.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, HĐQT Bac A Bank trình cổ đông thông qua hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên (ESOP) mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã thông qua.

Cụ thể, ngày 22/04/2019, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Bac A Bank đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 5,500 tỷ đồng lên 6,550 tỷ đồng bằng cách 2 cách là phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đồng thời phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên (ESOP).

Đến ngày 26/12/2019, Bac A Bank đã hoàn tất việc tăng vốn giai đoạn 1 lên mức 6,500 tỷ đồng theo phương thức phát hành cổ phiếu để chia cổ tức và thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo Bac A Bank, do gần kết thúc năm 2019 nên Ngân hàng không có đủ thời gian để hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan đến việc tăng vốn đợt 2 theo phương thức phát hành cổ phiếu thưởng ESOP nên trình cổ đông thông qua việc hủy kế hoạch phát hành này.

HĐQT Bac A Bank cũng trình ĐHĐCĐ phương án tăng vốn điều lệ thêm 585 tỷ đồng bằng cách phát hành thêm 58.5 triệu cp để trả cổ tức với mệnh giá phát hành là 10,000 đồng/cp.

Muốn tăng vốn điều lệ lên mức 7,085 tỷ đồng

Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế còn lại của Bac A Bank năm 2019, sau khi đã trích lập các quỹ.

Số vốn điều lệ tăng thêm được dự kiến phân bổ sử dụng 30 tỷ đồng cho việc đầu tư tài sản cố định và phát triển mạng lưới, 10 tỷ đồng cho đầu tư khác và 545 tỷ đồng sử dụng để cấp tín dụng cho khách hàng thuộc lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Ngân hàng.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Bac A Bank sẽ tăng từ 6,500 tỷ đồng lên mức 7,085 tỷ đồng.

Với kế hoạch tăng vốn này, Bac A Bank đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 560 tỷ đồng, giảm 25% so với thực hiện năm 2019. Tỷ lệ ROA và ROE được lần lượt dự kiến ở mức 0.5-0.6% và 6-6.8%.

Ngoài ra, tại Đại hội, HĐQT Bac A Bank trình cổ đông thông qua chủ trương niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của BAC trên thị trường chứng khoán.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang