14 doanh nghiệp phải di dời khi KCN Biên Hòa 1 chuyển thành khu đô thị

11/06/2024 07:29
11-06-2024 07:29:00+07:00

14 doanh nghiệp phải di dời khi KCN Biên Hòa 1 chuyển thành khu đô thị

Bibica, Biên Hòa Consumer, Dây cáp Điện Việt Nam, Tập đoàn Tân Mai, Miền Đông… cùng nhiều doanh nghiệp khác phải di dời toàn bộ mặt bằng hoặc một phần diện tích trong năm 2024 và 2025 khi KCN Biên Hòa 1 chuyển đổi công năng thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ. 

Ngày 06/06/2024, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND về việc triển khai phương án di dời các nhà máy, xí nghiệp theo “Đề án chuyển đổi công năng khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường” (Đề án).

Theo kế hoạch, việc di dời các doanh nghiệp theo Đề án thực hiện trong hai giai đoạn.

Giai đoạn 1: hoàn thành trước tháng 12/2024, các doanh nghiệp trong phần diện tích khu 1 – khoảng 75.1ha, nằm về phía Nam khu công nghiệp Biên Hòa 1, tiếp giáp cầu An Hảo, đường Trần Quốc Toản, đường Lê Văn Duyệt, xa lộ Hà Nội. Giai đoạn 1 việc bồi thường, giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến toàn bộ mặt bằng của 10 công ty gồm CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9 (UPCoM: LG9), CTCP Bê tông Biên Hòa (UPCoM: HBC), CTCP Chương Dương (HOSE: CDC), CTCP Bibica (HOSE: BBC), CTCP Đầu tư Phát triển Vận tải Vĩnh Phú, Công ty TNHH Giặt may Texma Vina, CTCP Miền Đông (HOSE: MDG), CTCP Tập đoàn Tân Mai (TanMai), CTCP Hàng tiêu dùng Biên Hòa (Biên Hòa Consumer – thành viên của Tập đoàn Thành Thành Công), CTCP Đồng Nai và một phần diện tích của 4 công ty gồm CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam (HOSE: CSV), CTCP Dây cáp Điện Việt Nam (HOSE: CAV), CTCP Điện tử Biên Hòa (UPCoM: BEL), CTCP Gạch ngói Đồng Nai (UPCoM: GND).

Giai đoạn 2: hoàn thành trước tháng 12/2025 (các doanh nghiệp nằm trong phần diện tích còn lại).

Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện việc di dời: Xây dựng và thực hiện phương án bồi thường di dời các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân (nếu có) đảm bảo các doanh nghiệp nằm KCN Biên Hòa 1 di dời trước 31/12/2025.

Xây dựng và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật do Tổng CTCP Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi, UPCoM: SNZ) đã đầu tư xây dựng trước 31/12/2025.

Tuyên truyền về chủ trương KCN Biên Hòa 1 ra khỏi quy hoạch KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tổ chức thực hiện Đề án. Hỗ trợ, cung cấp thông tin KCN còn đất cho thuê, có ngành nghề phù hợp với các doanh nghiệp di dời.

Tham mưu UBND tỉnh, HĐNC tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án xây dựng khu trung tâm chính trị - hành chính tỉnh, dự án xây dựng các tuyến đường trong nội bộ khu 1 – khu đô thị thương mại dịch vụ Biên Hòa 1 (75ha), dự án xây dựng các tuyến đường trong nội bộ các khu còn lại trong khu đô thị thương mại dịch vụ Biên Hòa 1 và lập đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận dự báo để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định của Nghị định 44/2024/NĐ-CP để làm cơ sở thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì, theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, đơn vị và địa phương khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh; tham mưu đề xuất UBND tỉnh phương án hỗ trợ di dời doanh nghiệp và người dân thuộc Đề án. Qua đó rà soát, tổng hợp xử lý các nội dung kiến nghị của doanh nghiệp trong KCN Biên Hòa 1, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo. Định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo tiến độ trình UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

Sở Tài Nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, UBND thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan khác rà soát hồ sơ, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh các cơ chế chính sách, giải pháp liên quan để hỗ trợ di dời, giải phóng mặt bằng để trình HĐND tỉnh xem xét thông qua trong quý 2/2024. Xây dựng và triển khai thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ di dời các tổ chức (bao gồm cả đơn vị đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Biên Hòa 1) và hộ gia đình, cá nhân đảm bảo các doanh nghiệp trong khu vực trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh di dời trước 31/12/2025.

Trên cơ sở chủ trương đầu tư các dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, UBND giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu đề xuất UBND tỉnh hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ di dời các doanh nghiệp để thực hiện đề án theo quy định. Kết quả thực hiện, Sở báo cáo UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở KH&ĐT định kỳ hàng quý, trước ngày 10 tháng cuối cùng của quý.

Ban quản lý các KCN chủ trì phối hợp với Sở KH&ĐT, UBND thành phố Biên Hòa và Tổng Công ty Sonadezi thường xuyên tuyên truyền việc triển khai thực hiện đề án chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì thông tin các KCN còn vị trí và có ngành nghề thu hút phù hợp với doanh nghiệp di dời trong KCN Biên Hòa 1 (nhất là doanh nghiệp thuộc giai đoạn 1 đề án), hỗ trợ đẩy nhanh các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng đối với các doanh nghiệp di dời tới vị trí mới.

Ban Quản lý các KCN phối hợp với Sở KH&ĐT trong việc tiếp nhận và xử lý kiến nghị của doanh nghiệp di dời. Trước mắt làm việc với 14 doanh nghiệp thuộc giai đoạn 1 của đề án (hoàn thành trong quý 1/2024). Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh, gửi Sở KH&ĐT định kỳ quý, trước ngày 10 tháng cuối cùng của quý.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh các cơ chế chính sách, giải pháp liên quan chi phí hỗ trợ đời sống người lao động và ổn định sản xuất, chi phí đào tạo nguồn nhân lực để trình HĐND tỉnh xem xét thông qua (thực hiện trong giai đoạn 2023-2025). Kết quả Sở báo cáo UBND tỉnh, gửi Sở KH&ĐT để tổng hợp, trình HĐND tỉnh thông qua trong quý 4/2024.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Đồng Nai xây dựng chính sách hoặc giới thiệu các chương trình vay vốn để triển khai hoạt động đầu tư cho các doanh nghiệp di dời để tái đầu tư tại vị trí mới trong các KCN trên địa bàn tỉnh. Kết quả báo cáo UBND tỉnh, gửi Sở KH&ĐT tổng hợp, trình HĐND tỉnh thông qua trong quý 2/2024.

Sở Tài chính phối hợp với Sở TN&MT, Sở LĐTB&XH xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp liên quan để hỗ trợ di dời, giải phóng mặt bằng, chi phí hỗ trợ đời sống người la động và ổn định sản xuất, chi phí đào tạo nguồn nhân lực (thực hiện trong giai đoạn 2023-2025).

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các đơn vị tham mưu UBND tỉnh xử lý các vụ kiện tranh chấp quốc tế (nếu có).

UBND thành phố Biên Hòa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị các khu tái định cư để tái định cư dân trong ranh KCN Biên Hòa 1 (trong quý 4/2024). Xây dựng và triển khai bồi thường, hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân trong KCN Biên Hòa 1 trước 31/12/2025.

SNZ thực hiện rà soát, thanh lý các hợp đồng thuê đất hạ tầng trong KCN Biên Hòa 1 chuyển thành khu đô thị thương mại dịch vụ (trước 31/12/2024 đối với doanh nghiệp giai đoạn 1 và trước tháng 12/2025 đối với doanh nghiệp giai đoạn 2). Kết quả thực hiện SNZ báo cáo UBND tỉnh, Sở KH&ĐT định kỳ quý, trước ngày 10 tháng cuối cùng của quý.

KCN Biên Hoà 1. Nguồn: SNZ

Đối với việc triển khai lập thủ tục hồ sơ chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh (quý 1/2025), dự án xây dựng các tuyến đường trong nộ bộ khu 1 – khu đô thị thương mại dịch vụ Biên Hòa 1 (75ha), dự án xây dựng các tuyến đường trong nộ bộ các khu còn lại trong khu đô thị thương mại dịch vụ Biên Hòa 1, UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các Sở TN&MT, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, UBND thành phố Biên Hòa thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư theo đúng tiến độ đảm bảo thời gian di dời các doanh nghiệp.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Ban Quản ký dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông lập và trình thẩm định phê duyệt 3 dự án này (nếu được giao thực hiện) theo tiến độ được giao nhằm đảm bảo thời gian di dời các doanh nghiệp.

Sở TN&MT lập đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận dự án để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ để làm cơ sở thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định (trong tháng 06/2025).

Ban Quản lý các KCN tham mưu đề xuất UBND tỉnh thực hiện những thủ tục cần thiết để xử lý dứt điểm các hồ sơ pháp lý còn tồn tại và đang có hiệu lực, làm cơ sở triển khai Đề án. Tổng hợp các vướng mắc của doanh nghiệp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý trong quá trình triển khai Đề án.

Sở Xây dựng phối hợp UBND thành phố Biên Hòa đẩy nhanh tiến độ lập đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến 2045 trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (quý 1/2025). Chủ trì tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại – dịch vụ trong phạm vị 324ha, hoàn thành trong quý 4/2024. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án khu trung tâm chính trị - hành chính tỉnh quý 4/2024. Chủ trì tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc trung tâm chính trị - hành chính tỉnh (44ha) để chọn phương án tối ưu nhất, đảm bảo gắn kết với khu trung tâm đô thị hiện hữu, tổ chức các quảng trường và công viên dọc sông (quý 1/2025), sau khi có chủ trương đầu tư.

Sở Tài chính phối hợp với Sở KH&ĐT tham mưu UBND tỉnh về nguồn vốn để thực hiện giải phóng mặt bằng.

UBND thành phố Biên Hòa chủ trì, rà soát, lập hồ sơ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 (được UBND tỉnh phê duyệt vào năm 2012). Tìm kiếm ý tưởng quy hoạch đô thị, tổ chức thi tuyển phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 cho toàn khu vực chuyển đổi công năng theo quy định. Chủ trì lập hồ sơ đề xuất đầu tư hạ tầng nội bộ các khu còn lại trong KCN Biên Hòa 1 (quý 4/2024).

Đồng Nai lên kế hoạch di dời các doanh nghiệp vào khu công nghiệp

Thu Minh

FILI

MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (10)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ai đứng sau khu công nghiệp Thổ Hoàng hơn 3,000 tỷ tại Hưng Yên?

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 503/QĐ-TTg ngày 12/6/2024 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công...

Hải Dương hứa hoàn thành đường dẫn cầu Đồng Việt đúng tiến độ

Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương cho biết, hiện nay việc giải phóng mặt bằng (GPMB) để thi công đường dẫn cầu Đồng Việt vẫn còn một số vướng mắc, nhưng tỉnh sẽ đảm bảo...

Bí thư TPHCM: Gần 20 năm chưa xong tuyến metro số 1 là 'không thể chấp nhận'

Nói về tuyến metro số 1 mất gần 20 năm xây dựng mà chưa xong, Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ đây là điều "không thể chấp nhận". Theo ông, nếu không đổi mới cách làm...

TP. Vinh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I, tổng diện tích hơn 166km2

Ngày 04/06, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định công nhận TP. Vinh mở rộng, tỉnh Nghệ An đạt tiêu chí đô thị loại I với tổng diện tích hơn 166km2 gồm 27 phường...

Thêm hai khu du lịch thuộc khu kinh tế Vân Phong được phê duyệt quy hoạch 1/2000

Ngày 11/06, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII thông qua phê duyệt hai đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) gồm khu du lịch sinh thái đảo Hòn Lớn (phân khu 1)...

Hà Nội công bố 3 quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn

Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội phối hợp Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và UBND huyện Sóc Sơn công bố 3 đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn, tỷ lệ 1/2000.

TP HCM: Chỉ đạo mới nhất liên quan đề án huyện lên quận

Lãnh đạo UBND TP HCM yêu cầu sở chuyên ngành tham mưu xin chủ trương tổ chức hội nghị công bố đề án đầu tư, xây dựng các huyện lên quận (hoặc thành phố thuộc TP...

Việt Nam có hơn 11,8 triệu ha đất tự nhiên nguy cơ bị sa mạc hóa

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, nước ta hiện có hơn 11,8 triệu ha, chiếm 35,74% tổng diện tích đất tự nhiên chịu tác động của thoái hóa, hoang hóa nguy cơ dẫn tới...

Tổng Công ty Nhà đất Hàn Quốc muốn phát triển khu đô thị ở Bắc Ninh

UBND tỉnh Bắc Ninh mới đây có văn bản về việc hoàn thiện Bản ghi nhớ (MOU) với Tổng Công ty Nhà đất Hàn Quốc (Tập đoàn LH) về phát triển khu đô thị mới Đông Nam...

Đầu tư và Xây dựng Phúc Long làm KCN hơn 5,600 tỷ tại Long An

Ngày 06/06, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký quyết định chấp thuận đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phúc Long mở rộng, tỉnh Long An với...

Cổ phiếu bất động sản

Cổ phiếu xây dựng


TIN CHÍNH
ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98