Thibidi: Năm 2018, Gelex sẽ thoái hết vốn, mục tiêu lợi nhuận đi ngang

09/04/2018 09:450
  •  

Thibidi: Năm 2018, Gelex sẽ thoái hết vốn, mục tiêu lợi nhuận đi ngang

Trong cuộc họp ĐHĐCĐ sắp tới, HĐQT của CTCP Thiết bị Điện (Thibidi, HOSE: THI) sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty.

Cụ thể, THI sẽ trình kế hoạch doanh thu thuần năm 2018 đạt 2,600 tỷ đồng, tăng 2% so với kết quả thực hiện 2017. Về lợi nhuận trước thuế, Công ty đặt chỉ tiêu đạt 410 tỷ đồng, đi ngang so với năm trước.

Kết quả năm 2017, Công ty ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 2,548 tỷ đồng và 410 tỷ đồng. So với kế hoạch đặt ra trong năm, THI đã thực hiện được 91% kế hoạch doanh thu và vượt 46.5% kế hoạch lợi nhuận.

Trong năm nay, THI sẽ thực hiện chi cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 25% (mỗi cổ phiếu nhận 2,500 đồng) với tổng số tiền 122 tỷ đồng. Năm 2018, dự kiến Công ty tiếp tục duy trì mức chia cổ tức này.

Bên cạnh đó, HĐQT THI sẽ trình cổ đông xem xét và thông qua các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay giữa Công ty và Tổng Công ty (Gelex, GEX) và với các Công ty thành viên trong Tổng Công ty. Mục đích của các giao dịch này nhằm đảm bảo nhu cầu vốn và nâng cao hiêu quả quản lý dòng tiền, hiệu quả đầu tư của Công ty.

Đồng thời, Công ty sẽ trình cổ đông thông qua việc cho phép Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam (GEX) chuyển nhượng toàn bộ số lượng cổ phần nắm giữ tại THI cho Công ty TNHH Thiết bị điện Gelex (100% vốn GEX) theo Đề án tái cơ cấu Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam. Theo đó, Công ty TNHH Thiết bị điện Gelex cam kết tiếp tục nắm giữ toàn bộ số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng trong thời gian hạn chế chuyển nhượng còn lại được quy định đối với Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam tới hết ngày 11/11/2021.

Chí Kiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang