Lãi ròng gấp đôi sau kiểm toán, HAG vẫn phải nhận thêm ý kiến ngoại trừ và nhấn mạnh

31-03-2019 21:39:15+07:00
31/03/2019 21:39 4
  •  

Lãi ròng gấp đôi sau kiểm toán, HAG vẫn phải nhận thêm ý kiến ngoại trừ và nhấn mạnh

Mặc dù ghi nhận lãi ròng tăng gấp đôi so với kết quả tự lập, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) vẫn phải ghi nhận ý kiến ngoại trừ về các khoản phải thu từ nhóm An Phú và ý kiến nhấn mạnh đối với các khoản vay ngân hàng và trái phiếu.

Nặng gánh vay nợ

Báo cáo hợp nhất năm 2018 của HAG ghi nhận lãi ròng gần 120 tỷ đồng, gấp đôi so với kết quả trên báo cáo tự lập trước đó nhờ điều chỉnh giảm một số khoản như chi phí quản lý doanh nghiệp, giảm lỗ từ hoạt động khác và tăng doanh thu hoạt động tài chính.

Tuy nhiên, tương tự với báo cáo tự lập, khoản chi phí tài chính tiếp tục là gánh nặng của Công ty khi lên tới hơn 1,721 tỷ đồng, ngốn tới hơn 30% thu về trong năm của Công ty. Mặt khác, dù được điều chỉnh giảm, khoản chi phí quản lý doanh nghiệp và lỗ khác của Công ty vẫn ở mức cao, lần lượt là 989.3 tỷ đồng và 893.7 tỷ đồng.

Trên bảng lưu chuyển tiền tệ, HAG ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm tới hơn 2,917 tỷ đồng; dòng tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư cũng âm hơn 353 tỷ đồng. Song, lưu chuyển tiền trong năm 2018 của Công ty vẫn dương nhờ thu hơn 7,594 tỷ đồng từ đi vay.

Tới cuối năm 2018, tổng các khoản vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty ở mức 21,753 tỷ đồng. Trong đó, nợ dài hạn chiếm gần 70%. Cụ thể hơn, Công ty vay nợ thông qua trái phiếu gần 11,000 tỷ đồng, vay dài hạn từ các ngân hàng thương mại hơn 6,142 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty còn ghi nhận khoản vay ngắn hạn của CTCP Ô tô Trường Hải hơn 746 tỷ đồng. Vay ngắn hạn và dài hạn của ông Đoàn Nguyên Đức hơn 742 tỷ đồng.

Kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ liên quan nhóm An Phú và nhấn mạnh về các khoản vay

Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán, như trình bày trong phần thuyết minh, vào ngày 31/12/2018, HAG ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn khác từ các bên liên quan của CTCP Đầu tư Bất động sản An Phú với tổng giá trị hơn 7,594 tỷ đồng (số đầu năm 2018 là hơn 10,570 tỷ đồng. Dựa vào các thông tin hiện có, đơn vị kiểm toán không thể thu nhập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác định khả năng thu hồi của tổng số dư là 2,593 tỷ đồng trong các số dư trên. Theo đó, đơn vị kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các khoản mục nói trên hay không và các ảnh hưởng nếu có đến báo cáo tài chính hợp nhất của HAG cho năm tài chính 2018.

Bên cạnh đó, Công ty cũng nhận ý kiến nhấn mạnh về khoản lỗ lũy kế hơn 36 tỷ đồng và nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn là 6,568.8 tỷ đồng. Ngoài ra, cũng tại ngày này, HAG đã vi phạm một số điều khoản của các khoản vay và trái phiếu được trình bày trong báo cáo hợp nhất năm 2018. Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Chí Kiên

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang