JVC nói gì về chênh lệch số liệu kiểm toán và ý kiến ngoại trừ?

01-07-2019 11:32:11+07:00
01/07/2019 11:32 4
  •  

JVC nói gì về chênh lệch số liệu kiểm toán và ý kiến ngoại trừ?

CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (HOSE: JVC) vừa giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán kỳ tài chính năm 2018-2019 cũng như những lưu ý của đơn vị kiểm toán.

Lợi nhuận giảm gần 644 triệu đồng do điều chỉnh chi phí quảng cáo

JVC đã giải trình chênh lệch số liệu tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (HĐKD) trước và sau kiểm toán. Cụ thể, chỉ tiêu lợi nhuận thuần từ HĐKD hợp nhất sau kiểm toán giảm gần 644 triệu đồng, tương ứng với giảm 23%, chỉ đạt gần 2.1 tỷ đồng.

JVC cho biết kiểm toán viên đã đề nghị điều chỉnh toàn bộ chi phí quảng cáo đã phát sinh niên độ 2017-2018 tại Công ty mẹ vào hết chi phí bán hàng niên độ 2018-2019, không chờ phân bổ phần chi phí còn lại tại ngày 31/03/2019 vào kết quả kinh doanh năm sau như yêu cầu của thanh tra thuế.

Theo sự điều chỉnh từ lợi nhuận thuần, các chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và sau thuế cũng giảm tương ứng gần 644 triệu đồng, lần lượt đạt hơn 12.1 tỷ đồng và hơn 11.4 tỷ đồng.

Công ty cũng giải trình việc lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) trong năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2019 đạt hơn 11.4 tỷ đồng, chênh lệch tăng hơn 28%, tương ứng tăng hơn 2.5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lý do được JVC cung cấp là Công ty mẹ đã tăng trưởng doanh thu, đặc biệt là doanh thu bán thiết bị y tế nên lợi nhuận hợp nhất cũng đạt được kết quả cao hơn cùng kỳ năm trước.

Giải trình kết luận ngoài trừ của công ty kiểm toán về các khoản liên quan đến Ban Giám đốc cũ

Đối với kết luận ngoại trừ mà phía công ty kiểm toán đưa ra, liên quan đến các khoản mục phải thu và tạm ứng, JVC đưa ra nguyên nhân do kiểm toán viên đã không nhận được thư xác nhận công nợ tại ngày 31/03/2019 cho các khoản công nợ này.

Trong BCTC hợp nhất năm 2018, công ty kiểm toán đã đưa ra kết luận ngoài trừ đối với vấn đề JVC đã trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đối với các khoản mục: Phải thu ngắn hạn của khách hàng 59 tỷ đồng, trả trước cho người bán khoảng 14.9 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn khác 16.6 tỷ đồng.

Phía JVC giải thích, các khoản nói trên là khoản phải thu, trả trước cho người bán phát sinh từ những năm tài chính trước đó. Trong đó bao gồm 23.6 tỷ đồng là công nợ phải thu của những công ty liên quan đến Ban Giám đốc tiền nhiệm và là số dư tạm ứng cho CBCNV Công ty phát sinh trong giai đoạn Ban Giám đốc tiền nhiệm điều hành.

Tại thời điểm lập BCTC hợp nhất năm tài chính 2018-2019, JVC chưa thu thập được đầy đủ thư xác nhận công nợ của khách hàng và thư xác nhận số dư khoản tạm ứng này, theo đó chưa cung cấp đầy đủ thông tin đến kiểm toán viên, dẫn đến kết luận ngoài trừ của phía công ty kiểm toán.

Duy Na

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang