Sau kiểm toán, TTF lỗ thêm 62 tỷ đồng

09-04-2019 13:35:05+07:00
09/04/2019 13:35 0
  •  

Sau kiểm toán, TTF lỗ thêm 62 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) vừa công bố BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018, theo đó sau kiểm toán TTF càng lún sâu trong vũng lỗ.

Theo ý kiến của kiểm toán viên, BCTC hợp nhất của TTF đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của TTF tại ngày 31/12/2018.

Chênh lệch trước và sau kiểm toán của TTF

So với BCTC tự lập đã được công bố trước đó, doanh thu thuần của Công ty tăng 17 tỷ đồng, trong khi đó giá vốn hàng bán lại tăng mạnh đến 85 tỷ đồng, do vậy kéo theo lỗ gộp đến 413 tỷ đồng, tăng lỗ hơn 69 tỷ đồng so với trước.

Khoản mục chi phí tài chính ghi nhận giảm 52 tỷ đồng sau kiểm toán, trong đó khoản chi phí lãi vay chỉ còn 85 tỷ đồng từ con số 179 tỷ đồng so với trước đó, tương ứng giảm đến 94 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp của TTF lại tăng đến 95 tỷ đồng.

Do vậy, TTF đành ghi nhận khoản lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh đến 950 tỷ đồng. Sau cùng, khoản lỗ ròng của Công ty đến 715 tỷ đồng, lỗ hơn 62 tỷ đồng so với con số tự lập là 653 tỷ đồng.

Sau kiểm toán, tổng tài sản của TTF tại ngày 31/12/2018 tăng thêm 385 tỷ đồng và ghi nhận tại mức 2,780 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho giảm 371 tỷ đồng còn 1,056 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn tăng thêm 210 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại thời điểm cuối năm tăng thêm 456 tỷ đồng, đáng lưu tâm là vay nợ thuê tài chính dài hạn lại giảm đến 137 tỷ đồng.

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang