HLY: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

11/02/2020 07:470
  •  

HLY: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLY của CTCP Viglacera Hạ Long I như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 03/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I – Km7, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
+ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
+ Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang