S74: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

07-05-2020 17:13:00+07:00
07/05/2020 17:13 0
  •  

S74: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu S74 của Công ty cổ phần Sông Đà 7,04 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo chính thức trong thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 7 – số 36. V5A, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;
+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2019 của Ban kiểm soát;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang