SWC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

19-05-2020 14:20:00+07:00
19/05/2020 14:20 0
  •  

SWC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SWC của Tổng CTCP Đường sông Miền Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 29/06/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: tại Hội trường Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam, địa chỉ: số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7. Thành Phố Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019
- Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2019
- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019
- Kế hoạch tài chính năm 2020
          - Nội dung họp: - Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020
- Một số vấn đề khác.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang