Kiểm toán “bất lực” trước hàng loạt vấn đề đã cũ tại PTL

11-04-2019 13:33:17+07:00
11/04/2019 13:33 1
  •  

Kiểm toán “bất lực” trước hàng loạt vấn đề đã cũ tại PTL

CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (HOSE: PTL) vừa công bố BCTC hợp nhất 2018 đã được kiểm toán. Bên cạnh việc gia tăng lỗ sau kiểm toán thì PTL tiếp tục lặp lại các vấn đề kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ trong nhiều năm nay.

Tại BCTC hợp nhất kiểm toán 2018 của PTL, kiểm toán viên đã đưa ra cơ sở của ý kiến ngoại trừ về nhiều vấn đề.

Thứ nhất, tại ngày 31/12/2018, tầng hầm để xe công trình chung cư cao tầng Mỹ Phú (tọa lạc tại Phường Tân Kiểng, Quận 7 do CTCP Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú làm chủ đầu tư) đang được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang với giá trị được tạm tính theo phê duyệt dự án đầu tư ban đầu gần 59 tỷ đồng.

Tuy nhiên, PTL chưa tiến hành phân bổ giá trị tầng hầm này tương ứng với diện tích tầng hầm sở hữu chung của chủ sở hữu chung cư hàng hóa bất động sản đã bán ra trong các năm trước vào giá vốn trong năm phát sinh.

Do đó, kiểm toán đã đưa ý kiến ngoại trừ về vấn đề này trên báo cáo kiểm toán các năm trước do kiếm toán không thể xác định được diện tích tầng hầm sở hữu chung của chủ sở hữu chung cư và diện tích tầng hầm sở hữu riêng của chủ đầu tư.

Tại thời điểm phát hành báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2018, kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác định diện tích tầng hầm sở hữu chung của chủ sở hữu chung cư và diện tích tầng hầm sở hữu riêng của chủ đầu tư nên không có đủ cơ sở để xác định số liệu cần thiết phải điều chỉnh.

Thứ hai, tại ngày 31/12/2018, các khoản phải thu khác bao gồm một số khoản phải thu tiền phạt do chậm tiến độ từ các bên thi công công trình theo các điều khoản của hợp đồng và phạt chậm thanh toán với số tiền hơn 75 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2017 hơn 73 tỷ đồng) vẫn chưa được các bên xác nhận đến ngày lập báo cáo này.

Vấn đề này kiểm toán đã đưa ý kiến ngoại trừ trên báo cáo kiểm toán các năm trước. Tại thời điểm phát hành báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2018, kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp về các số liệu trên cũng như ảnh hưởng của các số liệu trên đến khoản mục "lỗ lũy kế" trên bảng cân đối kế toán hợp nhất. Do đó, kiểm toán không thể xác định được liệu có cần thiết điều chỉnh các số liệu này hay không.

Thứ ba, trong năm 2012, PTL đã hạch toán bù trừ công nợ phải thu đối với CTCP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC-SG) và nợ phải trả CTCP Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú với số tiền gần 19 tỷ đồng nhưng chưa có xác nhận của PVC-SG.

Kiểm toán cũng đã đưa ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến vấn đề này trong các báo cáo kiểm toán các năm sau đó. Tại ngày 31/12/2018, PTL vẫn chưa có xác nhận của PVC-SG đối với việc bù trừ công nợ này. Do vậy, ý kiến kiểm toán ngoại trừ cho vấn đề này vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng đến báo cáo tài chính hợp nhất của PTL cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

Thứ tư, tại ngày 31/12/2017, chi phí xây dựng cơ bản dở dang bao gồm chi phí phát triển dự án Khu đô thị Dầu khí Vũng Tàu (Phường 10 và Phường 11, TP. Vũng Tàu) là các chi phí không có khả năng mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai với số tiền hơn 15 tỷ đồng. Kiểm toán đã đưa ý kiến ngoại trừ về vấn đề này trên báo cáo kiểm toán 2017. PTL đã ghi nhận các chi phí trên vào chi phí của năm nay thay vì ghi nhận vào chi phí của năm trước.

Đồng thời, PTL đã ghi nhận các khoản chi phí của các năm trước với tổng số tiền hơn 12.7 tỷ đồng vào chi phí của năm nay. Nếu Công ty ghi nhận đúng kỳ các nghiệp vụ này theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, thì khoàn mục "Lỗ lũy kế" trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2017 sẽ tăng gần 28 tỷ đồng. Kéo theo đó, chỉ tiêu "Chi phí khác" và chỉ tiêu "Lỗ trước thuế" trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 2018 sẽ giảm một số tiền tương ứng gần 28 tỷ đồng.

Thứ năm, tại ngày 31/12/2018, CTCP Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú đang sử dụng số liệu dự toán dùng để tạm tính giá vốn hàng bán của công trình Chung cư cao tầng Mỹ Phú thấp hơn số chi phí thực tế phát sinh 28.6 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2017 gần 15 tỷ đồng).

Do đó, khoản mục "Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang" đang ghi nhận tăng, đồng thời chỉ tiêu "Giá vốn hàng bán" trong các năm trước đang ghi nhận giảm một số tiền tương ứng.

Kiểm toán cũng đã đưa ý kiến ngoại trừ về vấn đề này trên báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính hợp nhất của năm trước. Tại thời điểm phát hành báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2018, do CTCP Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú chưa thực hiện quyết toán công trình chung cư cao tầng Mỹ Phú cũng như không xác định được cơ sở phân bổ cho chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và giá vốn, nên kiểm toán không có đủ cơ sở để xác định số liệu cần thiết phải điều chỉnh.

Sau kiểm toán, lỗ ròng 2018 của PTL tăng thêm 5 tỷ đồng so với báo cáo tự lập trước đó, tức lỗ ròng gần 18 tỷ đồng. Đây là năm thứ hai PTL báo lỗ liên tiếp.

Kết quả kinh doanh hợp nhất 2018 đã kiểm toán
Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán 2018

Nguyên Ngọc

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang