Kiểm toán từ chối đưa ý kiến với báo cáo tài chính 2019 của LMH

27-04-2020 16:45:33+07:00
27/04/2020 16:45 2
  •  

Kiểm toán từ chối đưa ý kiến với báo cáo tài chính 2019 của LMH

Không những chuyển lãi thành lỗ sau được kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019, CTCP Landmark Holding (HOSE: LMH) còn nhận thêm ý kiến từ chối đưa ý kiến của đơn vị kiểm toán.

Chuyển lãi thành lỗ 

Trên báo cáo kiểm toán 2019 mới công bố, LMH ghi nhận kêt quả lỗ hợp nhất hơn 27 tỷ đồng. Theo báo cáo tự lập, Công ty báo lãi sau thuế 64 triệu đồng.

Chênh lệch sau kiểm toán 2019 của LMH
Nguồn: LMH

Theo giải trình của Công ty, kết quả từ lãi sang lỗ trên báo cáo kiểm toán hợp nhất là do ảnh hưởng của các khoản trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi, các khoản đầu tư tài chính. Đồng thời, trên báo cáo công ty mẹ của LMH, kiểm toán viên trích lập dự phòng bổ sung các khoản đầu tư vào CTCP Landmark Energy và CTCP Vsmarttek với giá trị là gần 135 tỷ đồng, trích lập bổ sung dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi hơn 40 tỷ đồng nên lợi nhuận giảm so với trước kiểm toán.

Ngoài ra, kiểm toán viên đã điều chỉnh giảm các khoản lãi phải thu trả trước cho người bán do không tiếp tục thực hiện hợp đồng nhưng đến thời điểm phát hành báo cáo Công ty chưa thu được.

Kiểm toán từ chối đưa ý kiến

Đến thời điểm phát hành báo cáo, đơn vị kiểm toán chưa nhận được thư xác nhận của các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng với số tiền hơn 53.5 tỷ đồng, trả trước cho người bán ngắn hạn với số tiền hơn 214.2 tỷ đồng, phải thu về cho vay ngắn hạn với số tiền hơn 20.7 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn khác với số tiền 19.7 tỷ đồng, phải trả cho người bán ngắn hạn với số tiền 12.4 tỷ đồng, người mua trả tiền trước ngắn hạn với số tiền gần 135 tỷ đồng. Với những tài liệu hiện có tại Công ty, kiểm toán không thể kiểm tra tính đúng đắn của các khoản trên bằng các thủ tục kiểm toán khác. Do đó, kiểm toán không thể xác định được ảnh hưởng (nếu có) của nó đến bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

Đồng thời, theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất mục số V.14, Công ty chưa hạch toán khoản lãi phát sinh do chậm thanh toán của Công ty TNHH TM DV Nam Song Anh với số tiền hơn 4.7 tỷ đồng. Nếu Công ty hạch toán khoản lãi chậm thanh toán nêu trên để xác định kết quả kinh doanh hợp nhất sẽ làm cho chỉ tiêu chi phí tài chính hợp nhất tăng lên với số tiền hơn 4.7 tỷ đồng, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế sẽ giảm với số tiền tương ứng.

Từ đó, đơn vị kiểm toán từ chối đưa ý kiến với báo cáo tài chính 2019 của LMH.

Theo giải trình của Công ty, do tình hình dịch bệnh Covid-19 vừa qua có diễn biến phức tạp, nhằm tránh lây lan dịch bệnh, hầu hết các Công ty nghiêm chỉnh thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các công ty đã cho nhân viên nghỉ việc, vì vậy, đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán, kiểm toán viên đã không thể thu thập đầy dù thư xác nhận các khoản nợ phải thu, phải trả, giá trị các khoản nợ phải thu, phải trả chưa thu thập được chiếm tỷ lệ trọng yếu trong báo cáo tài chính, nên kiểm toán viên không thể đưa ra ý kiến đối với Báo cáo tài chính năm 2019 cùa Công ty.

Đối với khoản nợ phải trả Công ty TNHH TMDV Nam Song Anh, số tiền lãi phát sinh được kiểm toán nêu là số tiền do Công ty Nam Song Anh tự tính mà chưa có sự đồng ý thỏa thuận của hai bên, giá trị này vẫn đang đưoc hai bên thương lượng và đi đến thống nhất, nên Công ty chưa thể ghi nhận khoản này vào Báo cáo tài chính năm 2019.

Ngoài việc từ chối đưa ý kiến, đơn vị kiểm toán cũng nhấn mạnh rằng, trong năm LMH cho vay cá nhân và tổ chức với số tiền 136.4 tỷ đồng và số dư tại ngày 31/12/2019 với số tiền 31.1 tỷ đồng. Các khoản cho vay này chưa có hợp đồng và cho vay dưới hình thức tín chấp có các tài sản đảm bảo hoặc cam kết bảo lãnh của bên thứ ba.

Yến Chi

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang